-

Pozor na jarní pálení odpadů


Jaro je již pomalu tady. Hasiči v poslední době registrují množící se typicky jarní případy požárů způsobených pálením trávy či klestí, množí se i případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjeli.

Jen za posledních 8 let požáry způsobené neopatrností při zakládání ohňů a vypalování trávy způsobily smrt 11 lidí a přinesly zranění 221 osobám.

Velmi brzy se letos začínají množit požáry v přírodním prostředí - požáry suché trávy, křovin a také odpadů. Předjarní počasí lidi totiž láká k pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí). Přibývá i případů, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů zbytečně vyjíždějí.

Hasiči se bohužel každé jaro setkávají také s případy zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů – trávy.
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole – např. při silném větru - a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Na to by si měli dát pozor zejména starší spoluobčané.

V loňském roce způsobilo zakládání ohňů v přírodě nebo vypalování celkem 377 požárů, při nichž bylo 11 osob zraněno a majetkové škody činily plných 8,4 mil. Kč.

Požáry způsobené neopatrností při zakládání ohně v přírodě nebo vypalování trávy způsobily za posledních 8 let celkem 4151 požárů, které připravily o život 11 lidí, zranily 221 dalších osob a způsobily škody za více než 131 mil. Kč.

Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno . V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) - zejména pálení většího množství materiálu - je vhodné předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru kraje (ty zveřejňují číslo příslušné pevné linky). Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.

Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. Jen loni jednotky požární ochrany takto zbytečně vyjely ve více než 890 případech.

Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je i zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu - je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.

Mementem budiž loňský duben, vůbec nejhorší měsíc co se týká počtu vzniklých požárů od roku 2003. Kvůli suchu a také neopatrnosti lidí při rozdělávání ohně v tomto měsíci vyjížděli hasiči v průměru k více než 120 požárům denně, hořely zejména trávy, odpady, lesní a obecně přírodní porosty. Vůbec nejčastěji hořelo v pondělí 30. dubna, kdy měl HZS ČR hlášeno 210 požárů – svou roli tehdy sehrála oslava čarodějnic.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

  • Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
  • Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
  • Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
  • Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
  • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
  • Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.
  • Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
  • Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.

Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

Doporučujeme všem občanům, pokud chtějí spalovat venku odpad - zejména větší množství -aby to předem ohlásili na operační středisko hasičského sboru, jinak při výjezdům ke zdánlivým požárům zbytečně vynakládáme síly a peníze.