-

Základní povinnosti strojníka a jízda se ZVZ


Výběr povinností řidiče hasičskéhou automobilu z řádu strojní služby.

Základní povinnosti strojníka

Řidič nebo strojník je povinen každou indispozici, která snižuje jeho schopnost k řízení nebo obsluze techniky, neprodleně nahlásit přímému nadřízenému.

Za bezpečnost jízdy odpovídá řidič nebo strojník. Velitel ani jiný člen posádky nesmí omezovat pravomoc a povinnost řidiče nebo strojníka. Velitel posádky však může nařídit zastavení nebo zpomalení jízdy, výměnu řidiče nebo případně může změnit trasu nebo cíl jízdy.

V kabině řidiče a mužstva smí být přepravováno požární příslušenství, které není znečištěné nebo kontaminované (například při zásahu) a je řádně uloženo v úchytech, spolehlivě zajišťujících toto příslušenství proti vypadnutí při jízdě nebo při náhlé změně polohy, například při převrácení.

Při jízdě k zásahu se zapnutým zvláštním výstražným zařízením řidič nebo strojník dbá zvýšené opatrnosti. Při průjezdu křižovatkou, na kterou přijíždí po vedlejší silnici nebo v jiném než volném směru, je povinen dát přednost v jízdě všem účastníkům silničního provozu, kteří nejsou připraveni umožnit požárnímu automobilu volný a bezpečný průjezd.

Strojníkem se rozumí příslušník určený k výkonu činností zajišťujících plnění zadaných úkolů strojní služby, při použití (řízení, obsluze, údržbě a opravě) prostředků strojní služby.

Zařadit příslušníka k výkonu činnosti strojníka je možné pouze pokud je starší 21 let, vlastní řidičské oprávnění minimálně skupiny C a skupiny E s prokazatelnou praxí v řízení motorových vozidel. 

Strojník smí být určen k obsluze PT a VPPO až po získání odborné způsobilosti a po ověření jeho předpokladů pro řízení, obsluhu a údržbu prostředků strojní služby. Ověření provádí vedoucí strojní služby nebo jím určený technik strojní služby.

Řidič nebo strojník je povinen nahlásit bez prodlení ztrátu nebo odebrání řidičského průkazu nebo ztrátu zdravotní způsobilosti svému přímému nadřízenému.

Užití zvláštního výstražného zařízení (ZVZ)

Zvláštní výstražné zařízení se používá zejména při dopravě požárním automobilem na místo zásahu, pokud velitel jednotky nerozhodně jinak.

Zvláštním výstražným zařízením se rozumí zvláštní výstražné světlo modré barvy (zvláštní výstražné světelné zařízení) a zvláštní zvukové výstražné zařízení.

Za zvláštní výstražné světelné zařízení se nepovažují oranžová blikající světla, určená k označení požárního automobilu jako překážky silničního provozu a při dopravě na místo zásahu se oranžová blikající světla nepoužívají. 

Zvláštním výstražným znamením se rozumí znamení dávané v souladu s právním předpisem.

Zvláštní výstražné světelné zařízení se může používat v kombinaci se zvláštním zvukovým výstražným zařízením nebo v kombinaci s rozhlasovým zařízením.

Zvláštní výstražné světelné zařízení je snímatelné nebo pevně spojené s požárním automobilem, zvláštní zvukové výstražné zařízení a rozhlasové zařízení se umísťuje na požárním automobilu nebo skrytě v požárním automobilu.