-

Výkon služby v JPO


Jak se vykonává služba v jednotlivých kategoriích jednotek PO...Výkon služby v jednotkách požární ochrany

 

Výkon služby probíhá buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tímto se rozumí činnost související s udržováním a zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti hasičů (školení, výcvik), údržbou požární techniky a dalších prostředků požární ochrany, apod.
Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události až po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. do těchto činností se zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných, resp. likvidačních, prací, apod.

Výkonu služby se odlišuje dle druhu jednotky požární ochrany.

1. Jednotka hasičského záchranného sboru kraje

Službu v jednotce hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) vykonávají příslušníci HZS kraje (dále jen „příslušníci“), jejichž pracovně právní vztah se řídí zákonem č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů s odchylkami uvedenými v zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. Příslušníci mohou mít dobu služby rozvrženu rovnoměrně (tzv. „denní směna“, která má týdenní pracovní dobu 40 hodin) nebo nerovnoměrně (tzv. „směna“).

Nerovnoměrně rozvržená doba služby příslušníků je organizována na 3 směny, které jsou označovány A, B, C. Směna zabezpečuje nepřetržitou připravenost jednotky HZS kraje po dobu 24 hodin. Příslušníci tedy pracují v cyklu 24 hodin směna - 48 hodin mezisměnové volno. Střídání směn probíhá v 7.00 h. ráno. Směna se dělí na 16 hodin výkonu služby a 8 hodin nařízené pohotovosti v místě výkonu služby, přičemž do nařízené pohotovosti se započítávají přestávky na jídlo a oddech.

Ve směně vykonávají službu příslušníci předurčení pro vlastní zásahovou činnost (tzv. „výjezdoví hasiči“), příslušníci předurčení pro obsluhu operačních a informačních středisek a příslušníci zařazení v záloze směny, kteří zabezpečují chod jednotky a činnost podpůrných speciálních služeb. Příslušníci předurčení pro zásahovou činnost a příslušníci zařazení v záloze směny jsou organizováni do družstev, resp. skupin. Základní počet příslušníků ve směně, bez příslušníků předurčených pro operační a informační střediska, je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka č.3 - Základní a minimální počet příslušníků ve směně

Typ stanice

C1

C2

C3

P0

P1

P2

P3

P4

Počet organizovaných výjezdů k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí

2

2

3

1

1

1

1

2

Základní početní stav příslušníků ve třech směnách

36

45

63

9

15

24

33

42

Základní početní stav příslušníků v jedné směně 1)

12

15

21

3

5

8

11

14

Minimální početní stav příslušníků v jedné směně

8

10

14

2

4

5

7

9

I. Funkční složení směny

               

Velící důstojník směny

-

-

1

-

-

-

-

-

Velitel čety

1

1

1

-

-

-

1

1

Velitel družstva

2

2

3

1

1

1

1

2

Hasič

2

3

5

-

1

2

3

4

Strojník

4

5

7

2

2

3

4

4

Hasič - technik

3

4

4

-

1

2

2

3

1) Základní početní stav příslušníků v jedné směně na stanici hasičského záchranného sboru kraje uvedený v tabulce se zvyšuje

1.     u stanice, která je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a vybraných silnicích I. třídy, o dva příslušníky ve směně,

2.     u stanice, která je předurčena jako opěrná pro likvidaci havárií nebezpečných látek o tři příslušníky ve směně,

3.     u stanice umístěné v obci s počtem obyvatel do 350 tisíc až jedenapůlkrát, pokud je to odůvodněno dokumentací zdolávání požárů objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje nebo potřebami operačního řízení, nebo potřebami obsluhy speciální požární techniky,

4.     u stanice umístěné v obci s počtem obyvatel nad 350 tisíc až dvakrát, pokud je to odůvodněno dokumentací zdolávání požárů objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje nebo potřebami operačního řízení, nebo potřebami obsluhy speciální požární techniky.

Pozn.: Typ stanice se odvozuje od počtu obyvatel v dané obci.

2. Jednotka hasičského záchranného sboru podniku

Službu v jednotce hasičského záchranného sboru podniku (dále jen "HZS podniku") vykonávají zaměstnanci HZS podniku, jejichž pracovně právní vztah se řídí zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci, obdobně jako příslušníci, mohou mít dobu služby rozvrženu rovnoměrně nebo nerovnoměrně.

Nerovnoměrně rozvržená doba služby zaměstnanců je zpravidla organizována na 4 směny, které jsou označovány A, B, C, D. Směna zabezpečuje nepřetržitou připravenost jednotky HZS podniku po dobu 12 hodin. Střídání směn probíhá zpravidla v 6.00 hodin (tzv. ranní směna) a v 18.00 hodin (tzv. noční směna). Směna se dělí na 11 hodin výkonu služby a 1 hodinu nařízené pohotovosti v místě výkonu služby, přičemž nařízenou pohotovostí jsou přestávky na jídlo a oddech. Zaměstnanci pracují v různých pracovních cyklech, např. 1den ranní směna - 1 den noční směna - 2 dny mezisměnového volna; 2 dny ranní směna - 2 dny noční směna - 4 dny mezisměnového volna, apod.

Organizace směny je obdobná jako u jednotky HZS kraje, pouze s tím rozdílem, že početní stavy směny se stanovují s ohledem na míru požárního nebezpečí areálu podniku, resp. technologie.

3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "SDH obce") vykonávají členové, zpravidla na základě dobrovolnosti. Vlastní výkon služby se zpravidla omezuje na činnost při provádění záchranných a likvidačních prací.

Zvláštní význam mají jednotky SDH obcí zařazené do kategorie JPO II. U těchto jednotek se předpokládá postupná poloprofesionalizace jejich členů. K zajištění včasného výjezdu jednotky, s ohledem na časové limity pro dojezd jednotky na místo zásahu, se předpokládá, že nejméně 12 jejich členů bude střídavě určováno do pohotovosti v místě bydliště za odměnu. Tito členové budou v pracovně právním vztahu k obci, resp. HZS kraje, a jejich pracovně právní vztah se bude řídit zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výkon služby je organizován na 3 směny označované jako A, B, C o minimálním stavu 4 členů na směnu - velitele, strojníka a dvou hasičů. Směny se zpravidla střídají buď pravidelně po dnech nebo v týdenním režimu výkonu služby na stanici jednotky a v nařízené pohotovosti v místě bydliště. Z celkové měsíční doby práce, sjednané na základě pracovního poměru, resp. dohody o pracovní činnosti, musí být minimálně 5 hodin čerpáno v souvislé době výkonu služby na stanici jednotky při údržbě techniky a věcných prostředků nebo při odborné přípravě v obě zařazení do výjezdu jednotky.