-

Systém tísňového volání v ČR


Tísňovým voláním se podle telekomunikačního zákona rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit.

Tísňovým voláním se podle telekomunikačního zákona rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit.

Telefon je nejběžnějším telekomunikačním zařízením, které se, mimo jiné, používá také k přivolání pomoci. Aby bylo garantováno, že pomoc bude přivolána vždy, musí být:

 • stanovena přesná pravidla pro činnost telefonních operátorů
 • funkční integrovaný záchranný systém

Pravidla v celé oblasti telekomunikací vymezují:

 • zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen "telekomunikační zákon")
 • opatření Českého telekomunikačního úřadu

Telekomunikační zákon mimo jiné stanoví:

 • způsob směrování tísňového volání mezi telefonními operátory bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů k číslům tísňového volání
 • bezplatné přepojování hovorů tísňového volání v rámci IZS
 • bezplatné připojení a provozování koncových bodů pro příjem tísňového volání na příslušných pracovištích základních složek IZS
 • sankce při zlomyslném volání prostřednictvím tísňového volání

Pravidla přenosu

 • Pro tísňová volání k operačním pracovištím základních složek IZS stanoví číslovací plán vydaný Českým telekomunikačním úřadem čísla:
  • 112 jednotné evropské číslo tísňového volání - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 Zdravotnická záchranná služba
  • 158 Policie ČR

Další čísla pro účely IZS určí úřad na základě požadavku oprávněné složky IZS po projednání s Ministerstvem vnitra.

 • Pro tísňová volání k operačním pracovištím obecní (městské) policie stanoví číslovací plán číslo 156

Teritoriální odbavování

Důležitým technickým aspektem zajištění tísňového volání je teritoriální odbavování. Území ČR je rozděleno do 14 krajů a dále je děleno do 76 okresů. Tomuto uspořádání odpovídá členění IZS zatím jen částečně. Hasičský záchranný sbor ČR se novému stavu plně přizpůsobil od 1. ledna 2001. V každém kraji je HZS kraje a na každém okrese je dislokován územní odbor HZS kraje. Policie ČR má doposud 8 krajských správ a 76 okresních ředitelství. Zdravotnická záchranná služba má 10 středisek územní záchranné služby, většina okresů má zřízeno okresní středisko zdravotnické záchranné služby. Na všech uvedených součástech základních složek IZS jsou zřízena operační střediska, která přijímají tísňová volání.

Dosavadní systém pevné telefonní sítě je členěn do uzlových telefonních obvodů, dříve byl příjem tísňového volání řešen v každém obvodu samostatně. Zřízením okresních operačních středisek na většině území došlo k přenesení příjmu na tato operační střediska. V mobilních sítích je situace jiná - je zapříčiněna rozdílným uspořádáním základních složek IZS. V současné době z mobilních sítí je:

 • číslo 150 svedeno na 14 operačních středisek HZS krajů (do září 2001 bylo svedeno na 7 operačních středisek)
 • číslo 155 svedeno na 9 operačních středisek územních středisek zdravotnické záchranné služby, Záchrannou službu hl.m. Prahy a okresní střediska zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje
 • číslo 158 svedeno na operační střediska okresních ředitelství Policie ČR

Při vstupu České republiky do Evropské unie je potřebné splnit řadu podmínek. Jednou z nich je také zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112.

Důvody zavedení

Rada Evropských společenství svým rozhodnutím č. 91/396/EHS ze dne 29. července 1991, rozhodla o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání především z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie, protože došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci Evropy. Každý stát používá svá vlastní tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná a při zavolání má většinou jazykové problémy. Na uvedeném čísle musí být zabezpečeno, že zpráva o mimořádné události bude přijata a bude zabezpečena příslušná reakce. Způsob zabezpečení a odbavení má být upraven tak, aby nejlépe odpovídal národní organizaci nouzových systémů. Pokud to bude vhodné, má být číslo tísňového volání 112 zavedeno souběžně s národními tísňovými čísly. Zavedeno má být ve veřejných telefonních sítích, digitálních sítích integrovaných služeb a veřejných mobilních službách. V současnosti číslo tísňového volání 112 funguje nejen ve všech státech EU, ale i v ostatních státech Evropy, protože je podmínkou pro provozování technologií mobilních telefonů. Národní čísla zůstávají zachována.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je v ČR zaváděno, funguje a bude fungovat souběžně s národními čísly tísňového volání. Národní čísla tísňového volání se tedy neruší a ani nikdo nepřipravuje jejich zrušení. Tísňové číslo 112 bude uvedeno v telefonních seznamech a veřejných telefonních automatech vždy jako poslední s vysvětlením, ve kterých případech jej mají občané použít (je určeno pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech). K tomu je připravováno logo, které vychází z doporučení EU. Problematika zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v ČR je upravena:

 • zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřeními Českého telekomunikačního úřadu
 • zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 • usnesením vlády č. 391/2000, ve znění usnesení vlády č. 350/2002

Nový způsob řešení

Projekt telefonních center tísňového volání (dále jen TCTV) a technologie propojitelnosti operačních středisek je řešen zcela novým a moderním způsobem, který je založen na moderní technologii „CALL CENTER“, která se vzájemně zálohují a důsledně archivují všechny hlasové i datové komunikace. Technologie umožňuje identifikovat nejen telefonní číslo a adresu pevné telefonní stanice a jejího majitele, ale i polohu mobilního telefonu. Všechny tyto ukazatele jsou zobrazovány na digitálních mapách a konfrontovány s ohlášenou mimořádnou událostí.

Technologie TCTV umožní odbavit tísňový hovor a současně předat informace o mimořádné události všem základním složkám IZS. Při specifických zdravotnických voláních na linku 112 vznikne několikavteřinová prodleva, nutná pro zjištění údajů pro přepojení na operační středisko ZZS (tato prodleva vzniká ale i u národních čísel tísňového volání, pokud je voláno z mobilních telefonů a krajské operační a informační středisko informace nebo přímo hovor předává na okresní operační a informační středisko). U specifických tísňových volání máme zájem na tom, aby volající použil příslušné národní číslo tísňového volání. Tísňové volání by tak končilo přímo na operačním středisku příslušné základní složky IZS.