-

Soubor předpisů SH ČMS – I/3 - 2006

 

STATUT  ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ  SH ČMS

 

I.

          Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění sdružení.

 

II.

Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska uděluje následující uznání, vyznamenání a tituly:

 

a)            Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů, okrsku, OSH – MSH, KSH  a  SH ČMS

b)            Medaile

-          Za příkladnou práci

-          Za zásluhy

-          Medaile sv. Floriána

-          Za mimořádné zásluhy

-          Za věrnost

-          Za zásluhy o výchovu

-          Za záchranu života

-          Za odvahu a statečnost

-          Za mezinárodní spolupráci

-          Pamětní medaile                            

 

c)      Řády 

-          řád sv. Floriána

-          záslužný řád českého hasičstva

 

d)      Tituly

-          Zasloužilý hasič

-          Čestný funkcionář (starosta, velitel …SDH, okrsku, OSH, KSH, SH ČMS)

-          Čestný člen SH ČMS

e)            Stuha k Historickému praporu SDH

f)             Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

g)            Stuha k Čestnému praporu SH ČMS

 

K bodu a)

Čestné uznání:

 

-          uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám za aktivní činnost

-          Čestné uznání OSH – MSH je podmínkou pro udělení medailí Za příkladnou práci a Za 

      Zásluhy

-    Čestné uznání KSH je podmínkou pro udělení medaile sv. Floriána                   

-    Čestné uznání Sdružení hasičů ČMS je podmínkou pro udělení medaile Za mimořádné

      zásluhy                                                                      

-          návrh na udělení Čestného uznání Sboru dobrovolných hasičů projednává výbor SDH

-     na návrh SDH (okrsku,) uděluje výkonný výbor OSH – MSH Čestné uznání OSH

-     na návrh SDH (okrsku, OSH) uděluje výkonný výbor KSH Čestné uznání KSH 

-     na návrh SDH (okrsku, KSH) po vyjádření OSH – MSH uděluje výkonný výbor

      SH ČMS Čestné uznání  SH ČMS

-          doba mezi udělováním a počet udělovaných ČU je na rozhodnutí orgánu, který ČU

      uděluje

-          uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou

      měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS.

 

K bodu b)

1. Medaile Za příkladnou práci:

 

-          uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejméně po 10 letech

      nepřetržité  aktivní  práce

-          uděluje se jiným právním subjektům a cizím státní příslušníkům, kteří významnou měrou

      přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

-          na návrh SDH (okrsku,OSH, KSH), po vyjádření OSH ji uděluje výkonný výbor  OSH - 

      MSH

-          medaile se neuděluje opětovně

-          lze ji udělit in memoriam.

 

2. Medaile Za zásluhy:

 

-          uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně

      zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva, a to nejdříve za 5 let po udělení  medaile

      Za příkladnou  práci

-          uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou

      měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

-    na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH), po vyjádření OSH ji uděluje výkonný výbor OSH -

     MSH                                                                           

-          medaile se neuděluje opětovně

-          lze ji udělit in memoriam.

 

3. Medaile sv. Floriána:

 

-          uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně

      zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva  to nejdříve za 5 let po udělení medaile  Za

      zásluhy  k ocenění  jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva

-          uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou

      měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

-          na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH) po vyjádření OSH (MSH) jí uděluje KSH

-    medaile se neuděluje opětovně.

-    lze ji udělit in memoriam

-    medaile nahrazuje Odznak sv. Floriána

 

4. Medaile Za mimořádné zásluhy:

 

-          uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se mimořádně

      zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva, a to nejdříve za 5 let po udělení

      Medaile  sv. Floriána

-          uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou

      měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

-          na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH, VV SH ČMS) po vyjádření OSH - MSH ji uděluje

      výkonný výbor SH ČMS                                                          

-          medaile se neuděluje opětovně

-          lze ji udělit in memoriam.

 

5. Medaile Za věrnost:

 

-          uděluje se členům-mladým hasičům a hasičům, kteří příslušný počet let aktivně pracovali

-          na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH) ji uděluje výkonný výbor  OSH - MSH

-          medaile se uděluje vždy  při prvním udělení zpravidla po deseti letech

-    dále se udělují jen stužky (za 20, 30, 40, 50, 60, 70 a 80 let).

 

 

6. Medaile Za zásluhy o výchovu:

 

-          uděluje se členům-hasičům, kteří ve funkcích vedoucích kolektivů mládeže a dorostu

      nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností 

      zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem

-     na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH) po vyjádření OSH - MSH ji uděluje výkonný výbor

      SH ČMS

-     medaile se neuděluje opětovně

-    lze ji udělit in memoriam.

 

7. Medaile Za záchranu života

 

-          uděluje se členům-mladým hasičům a hasičům, ve výjimečných případech též občanům,

      kteří nejsou členy SH ČMS a cizím státním příslušníkům

-     uděluje se těm, kteří zachránili lidský život:

-          na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH, VV SH ČMS) po vyjádření OSH - MSH ji  uděluje

      výkonný výbor SH ČMS     

-     jednotlivcům se uděluje peněžní odměna do 2000 Kč nebo věcný dar

-     cizím státním příslušníkům se finanční odměna neuděluje

-          medaili lze udělit opětovně

-          lze ji udělit in memoriam.

 

8. Medaile Za odvahu a statečnost:

 

-          uděluje se členům-hasičům, ve výjimečných případech též občanům a cizím státním

      příslušníkům, kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní

      pohromě  prokázali mimořádnou statečnost a odvahu

-     na návrh  SDH (okrsku, OSH, KSH, VV SH ČMS) po vyjádření OSH - MSH ji uděluje

      výkonný výbor SH ČMS

-    jednotlivcům se uděluje peněžní odměna do 2000 Kč nebo věcný dar

-          cizím státním příslušníkům se finanční odměna neuděluje

-          medaili lze udělit opětovně

-          lze ji udělit in memoriam.

 

 

 

9. Medaile Za mezinárodní spolupráci

 

-    uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a  

     záchranářských  organizací a ve výjimečných případech  též fyzickým a právnickým

     osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a

     záchranářů.

-   medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší 

-          3. stupeň uděluje OSH (na návrh SDH, okrsku, OSH)

-          2. stupeň uděluje KSH (na návrh SDH, okrsku, OSH, KSH) po vyjádření OSH

-          1. stupeň uděluje VV SH ČMS (na návrh SDH, okrsku, OSH, KSH) po vyjádření KSH

-   medaili nelze udělit opětovně

-   lze ji udělit in memoriam

 

                 10. Pamětní medaile organizačních jednotek SH ČMS

 

-   organizační jednotky SH ČMS si mohou u různých příležitostí a výročí vydat pamětní

     medaile

 

K bodu c)

1. Řád sv. Floriána:

 

-          výběrové vyznamenání, které se uděluje členům-hasičům a organizačním jednotkám

      SH ČMS za  mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let po udělení medaile

      Za mimořádné zásluhy

-          uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou

      měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

-     na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH, VV SH ČMS) po vyjádření  OSH – MSH jej uděluje

      výkonný výbor SH ČMS

-          řád se neuděluje opětovně

-          lze jej udělit in memoriam.

 

2. Záslužný Řád českého hasičstva

 

-    výběrové vyznamenání, které se uděluje  právnickým a fyzickým osobám v ČR i  

      v zahraničí za  mimořádné zásluhy  o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České

      republice či proslavení vlasti při mezinárodní spolupráci hasičů a záchranářů

-    Řád uděluje Výkonný výbor SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy 

     o rozvoj Dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti 

     v zahraničí.

-    při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí „in natura“.

-          řád se neuděluje opětovně

-    lze jej udělit in memoriam

 

 

K bodu d)

1. Titul Zasloužilý hasič:

 

-          výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům-hasičům, kteří svou celoživotní

       prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva

-     uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky 35 let

      členství a dovršení 60 let věku

-          na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH) po vyjádření OSH – MSH uděluje titul výkonný

      výbor SH ČMS

-          při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH

-          výrazem titulu je medaile,  diplom a klopový odznak (za úhradu)

-          titul se neuděluje opětovně

-          lze jej udělit in memoriam.

 

 

2. Titul Čestný funkcionář (starosta, velitel … SDH, okrsku, OSH, KSH,  SH ČMS):

 

-          uděluje se členům-hasičům, kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji

      dobrovolného hasičstva a již nemohou aktivně pracovat

-          uděluje výbor SDH, okrsku nebo příslušný výkonný výbor SH ČMS

-          výrazem  titulu je diplom.

 

 

3. Titul Čestný člen  SH ČMS:

 

-    uděluje se fyzickým osobám, které nejsou, nikdy nebyly nebo nemohou být členy SH

     ČMS a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, SDH

     či hasičstva vůbec, ke sdružení se hlásí, podporují jeho činnost a svými občanskými postoji

     a aktivitami podpoří poslání sdružení

-    titul udělují rozhodovací orgány všech stupňů: valná hromada SDH, shromáždění delegátů

     sborů a shromáždění představitelů sborů v okrese dále shromáždění starostů OSH, nebo

     sjezd. Pokud titul udělí rozhodovací orgány  OSH, KSH nebo ústřední rozhodovací

     orgány  zajistí evidenci „Čestného člena SH ČMS“ u zvoleného SDH.

-          výrazem  titulu je medaile, jmenovací dekret nebo diplom, jehož obsahem je definice  

      postavení,práv a povinností „Čestného člena SH ČMS“, které mohou být u každého různé,

      musí však být dodrženo ustanovení Stanov, čl. 26, odst.1- 3.

 

K bodu e)

1. Stuha k Historickému praporu SDH I.- III. stupně

 

-     propůjčuje se Sboru dobrovolných hasičů a dalším organizačním jednotkám SH ČMS

      jako projev ocenění dlouholeté práce a to nejdříve za 5 let po udělení medaile

      Za mimořádné zásluhy. Při předání lze předat finanční odměnu maximálně ve výši

      1.000,-. Jako první  se uděluje stuha III. stupně, další stuhy II. a I. stupně se udělují

vždy nejdříve  po deseti letech další aktivní činnosti oceňované organizační jednotky.                   Jednotlivé  stupně stuhy  k Historickému praporu budou rozlišeny barvou stuhy.

-     propůjčení Stuhy k Historickému praporu SDH schvaluje výkonný výbor Sdružení

      hasičů ČMS

-     návrh na propůjčení stuhy k Historickému praporu podává nejbližší vyšší organizační

      jednotka od organizační jednotky vyznamenávané  

K bodu f)              

2. Čestný prapor SH ČMS

 

-          propůjčuje se Sboru dobrovolných hasičů a dalším organizačním jednotkám SH ČMS za

      dlouhodobé úspěchy při plnění úkolů dobrovolného hasičstva a to nejdříve za 5 let od

      udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Při předání lze předat finanční odměnu nejméně

      ve výši 2000,- Kč

-          propůjčení Čestného praporu schvaluje výkonný výbor Sdružení hasičů ČMS

-          návrh na propůjčení Čestného praporu SH ČMS podává nejbližší vyšší organizační

      jednotka od organizační jednotky vyznamenávané

-          Čestný prapor se nepropůjčuje opětovně

-          propůjčený Čestný prapor nesmí být žádným způsobem upravován a nenahrazuje prapor

      SDH nebo jiné organizace.

 

K bodu g)

Stuha k Čestnému praporu  I. – III. stupně

 

-          propůjčuje se Sboru dobrovolných hasičů a dalším organizačním jednotkám SH ČMS

      jako projev ocenění dlouholeté práce a to nejdříve za 10 let po udělení Čestného praporu.

      Při předání lze předat finanční odměnu nejméně ve výši 1000,-. Jako první se uděluje

      stuha III. stupně, další stuhy II. a I. stupně se udělují vždy nejdříve po deseti letech další

      aktivní činnosti oceňované organizační  jednotky. Jednotlivé stupně stuhy k Čestnému

      praporu  budou rozlišeny jednak barvou stuhy a dále vyznačením daného stupně na vlastní

      stuze

-          propůjčení Stuhy k Čestnému  praporu SH ČMS schvaluje výkonný výbor Sdružení

      hasičů ČMS

-          návrh na propůjčení Stuhy k Čestnému  praporu SH ČMS podává nejbližší vyšší

      organizační jednotka od  organizační jednotky vyznamenávané

 

 

III.

1. Návrh na udělení vyznamenání

 

-          na udělení vyznamenání v působnosti SDH a okrsku se návrh nezpracovává:

-          na udělení vyznamenání v působnosti OSH, KSH a ústředí SH ČMS se zpracovává návrh

      na předepsaném tiskopise (příloha č. 1) 

-          při návrhu na udělení Čestného uznání OSH – MSH, KSH,  a se současně s předáním

      návrhu uhradí manipulační poplatek za každý  návrh

-          při návrhu na udělení medaile  Za věrnost a při následném udělení stužky  se současně

      s předáním návrhu uhradí manipulační poplatek za každý návrh

-          při návrhu na udělení medailí  ZPP, ZZ,  Medaile sv. Floriána a medaile Za mezinárodní

      spolupráci se současně s předáním návrhu uhradí manipulační poplatek za každý návrh

-          poplatky uhrazuje první předkladatel

-          při návrhu na udělení medailí ZMZ, ZZV,Řádu sv. Floriána, Záslužného řádu českého

      hasičstva, ZZŽ, ZOS, titulů ZH, Čestný starosta(velitel), Čestného praporu, Stuhy

      k Čestnému praporu a Historickému praporu SDH  se manipulační poplatky neplatí

-          manipulační poplatek bude hrazen dle pokynů vydaných výkonným výborem SH ČMS

-          předkladatel zodpovídá za úplné zpracování návrhu včetně jeho řádného zdůvodnění.

-    výše poplatků spojená s vyřizováním a nákupem ocenění dle „Statutu“ bude určována

      aktuálně „Ceníkem vyznamenání SH ČMS“ vydávaným výkonným výborem SH ČMS.

 

2. Udělování vyznamenání

 

-          udělení vyznamenání musí schválit výbor SDH nebo příslušný výkonný výbor před jeho

      udělením, výjimečně může rozhodnout příslušný starosta o tom, že udělení vyznamenání

      lze schválit dodatečně. Výkonné výbory SH ČMS, KSH, OSH - MSH mohou udělit

      vyznamenání ve své působnosti i bez požadovaného návrhu nižšího orgánu. Vždy si však 

      před rozhodnutím vyžádají stanovisko nižšího orgánu SH ČMS podle místa SDH, jehož je

      vyznamenávaný  členem,o svém rozhodnutí opět vyrozumí nižší orgán SH ČMS

-     evidenci o udělených vyznamenáních vede orgán, který vyznamenání udělil

-          při udělení medaile je pro jednotlivce vydáván v zásadě průkaz a pro kolektiv diplom,

      nerozhodne-li udělující orgán jinak

-     udělení všech vyznamenání se zaznamenává do evidenční karty člena, nebo do programu

      evidence ke jménu člena, kterému bylo vyznamenání uděleno. Záznam provede OSH -

      MSH

-          při ztrátě, poškození nebo zcizení vyznamenání poskytne příslušný orgán na žádost

      nositele náhradní vyznamenání  za stanovenou cenu.

 

3. Předávání vyznamenání

 

-          vyznamenání předává představitel orgánu, který vyznamenání udělil nebo z pověření

      představitel nižšího orgánu

-          předávání vyznamenání se provádí důstojně při významných akcích (o výjimkách

      rozhodne udělující orgán),  a to vždy v pořadí vyznamenání udělená SDH, OSH - MSH,

      KSH  a VV SH ČMS

-          titul  Zasloužilý hasič se předává slavnostním způsobem zpravidla v  CHH v Přibyslavi

      2  x  ročně. Výjimka k předání v okrese se povoluje jen v případě vážných zdravotních

      potíží  oceněného

-          vyznamenání udělená in memoriam se předávají pozůstalým.

 

4. Nošení vyznamenání

 

-          vyznamenání se nosí na stejnokroji podle stejnokrojového předpisu. Při zvláštních

      příležitostech se mohou nosit i na občanském oděvu, nosí se in natura nebo jen jeho

      stužky

-          člen může nosit všechny medaile, které obdržel nebo podle vlastního rozhodnutí jen

      nejvyšší

-          příslušníci státní správy a ozbrojených složek ČR nosí vyznamenání na služebních

      stejnokrojích v souladu s předpisy svého resortu

-          zemře-li nositel vyznamenání, zůstávají tato jeho pozůstalým.

 

5. Provedení a výroba vyznamenání

 

-          Čestné uznání může zabezpečit každý orgán, který je uděluje samostatně

-          odznaky a  medaile včetně příslušenství zabezpečuje Kancelář SH ČMS a provádí jejich

      distribuci nižším orgánům

-          k medailím patří stužka, obal, průkaz s obalem nebo diplom

-          při vydání pamětní medaile odevzdá příslušná organizační jednotka SH ČMS minimálně    

      3 ks. do CHH Přibyslav

 

 

6. Odnětí vyznamenání

 

-          dopustí-li se člen SH ČMS činů neslučitelných se ctí člena SH ČMS nebo byl-li soudně

      trestán apod., ztrácí právo na všechna  vyznamenání

-          o odebrání vyznamenání rozhoduje orgán, který je udělil

-          vyšší orgán oznamuje své rozhodnutí o odnětí vyznamenání dotčené osobě a nižšímu

      orgánu podle území příslušnosti

-          ustanovení tohoto odstavce platí přiměřeně na všechny osoby, které jsou nositeli

      vyznamenání a nejsou členy SH ČMS.

 

IV.

Závěrečná ustanovení

 

-    Statut byl schválen shromážděním starostů OSH dne 14. října 2006, nabývá účinnosti od

     1.1. 2007  a současně se ruší platnost Statutu vyznamenání ze dne 12.10. 2002. 

 

 

Lubomír   J a n e b a   v.r.                                                                 Ing. Karel   R i c h t e r  v.r.                                                    

náměstek starosty SH ČMS                                                              starosta SH ČMS