-

 

STANOVY

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech 

               


 

Část první
Základní a obecná ustanovení

 

HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Název, sídlo a právní podstata

/1/    Názvem sdružení je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“ nebo „sdružení“).

/2/     Sídlem sdružení je Praha 2, Ŕímská 45/3/    SH ČMS je občanským 

        sdružením podle zák. č. 83/1990 Sb., o  sdružování   občanů ve znění

        zák. č. 300/1990 Sb., zák. č. 513/1991 Sb.  a zák. č. 68/1993  Sb. (dále

        jen „zák. sdruž.“), které působí na úseku  požární ochrany ve smyslu

        zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak  vyplývá ze změn

        provedených  zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem   č.  40/1994

        Sb.,zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č.  

        71/2000   Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. (dále jen „ zákon o  PO“)

/4/    SH ČMS je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky. Jako sdružení vzniklo – v souladu s Ústavou ČR a zákonem – dne 9. 4. 1991 registrací ve smyslu ust. § 6 odst. 1, § 9 odst. 1 zák. sdruž., jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se sdružovat.

/5/    SH ČMS je právnickou osobou. Jeho statutárním orgánem je výkonný výbor SH ČMS (čl. 43 odst. 2 písm. a), čl. 44 a násl.), za který jedná starosta SH ČMS (čl. 43 odst. 2 písm. c) nebo některý z náměstků starosty SH ČMS (čl. 43 odst. 2, písm. d), kteří se podepisují tak, že k vyznačení svého jména, příjmení a názvu funkce ve sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis a razítko SH ČMS.

 

Čl. 2

Cíl a základní podmínky činnosti

/1/    Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“).

/2/    K plnění cíle své činnosti SH ČMS zejména

a) má a dále vytváří

aa)  svou členskou základnu a vnitřní organizaci (orgány a organizační jednotky),

ab)                své věcné (materiální technické a finanční) zabezpečení,    

b) spolupracuje, zpravidla na základě smluv

ba)                s obcemi a orgány státní správy, působícími na úseku požární ochrany,

bb)                s veřejností a s právnickými a fyzickými osobami, zvláště s uvedenými v čl. 4.

/3/    Sdružení uhrazuje náklady své činnosti (věcné zabezpečení) ze svých příjmů, které jsou zejména tvořeny členskými příspěvky a výdělečnou

    

        činností, včetně podnikatelské a obchodní (čl. 94). Za tímto účelem je 

        sdružení též zakladatelem obchodních společností, společníkem nebo 

        akcionářem. Přitom se orientuje především na obchodní společnosti,

        které mají svým předmětem podnikání bezprostřední vztah k hasičstvu a

        požární ochraně. Vybrané úkoly jsou zabezpečovány dotacemi ze 

        státního rozpočtu České republiky.

 

Čl. 3

Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti

/1/    Činnost SH ČMS je vymezena ústavou a zákony ČR a těmito stanovami.

/2/    Ve sdružení, v jeho orgánech a organizačních jednotkách se nepřipouští činnost vymezená § 1 odst. 3, § 4a § 5 zákona č. 83/1990 Sb., o  sdruž ování občanů.

/3/    SH ČMS v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti (čl. 2 odst. 2) pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám

a)        zejména ze svých členů vyhledávat členy zásahových jednotek,

b)        při předcházení požárům zejména tím, že provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v PO, školení zaměstnanců,  zpracování dokumentace PO, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží,

c)        při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, při nichž sdružení, jeho orgány, organizační jednotky a členové zejména spolu s prostředky, které používají, mohou přispět k záchraně života, zdraví nebo majetku, za tímto účelem se zvláště podílí na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších specialistů jednotek požární ochrany, na ustavování jednotek, provádí údržbu, opravy technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů,

d)        při odstraňování následků událostí uvedených v písm. c),

e)        při působení na mládež, na její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na jejím získávání pro aktivní členství i práci,

f) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro další občany, včetně ubytovacích a stravovacích činností, jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva,

g)        při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

4/ Činnost sdružení je blíže vymezena působností jednotlivých orgánů a

     organizačních jednotek, uvedenou zejména v části třetí a následující.

 

Čl. 4

Součinnost s jinými osobami

/1/  SH ČMS – v zájmu plnění cíle své činnosti – spolupracuje

 1.  s jinými občanskými sdruženími, zejména působícími na úseku 

    požární ochrany nebo které se tohoto úseku svou činností dotýkají; to

    platí též ve vztahu k jiným právnickým nebo fyzickým osobám, zvláště

    těm, které působí na úseku požární ochrany nebo které se svou činností 

    tohoto úseku dotýkají,

b)        se zahraničními, zejména hasičskými organizacemi.

/2/  Spolupráce uvedená v odst. 1 zahrnuje zejména

a)        vzájemnou výměnu informací a rozvíjení písemných a osobních styků,

b)        organizování, spoluorganizování nebo účast na akcích, dotýkajících se požární ochrany a hasičské činnosti, zvlášť sympozií, konferencí, soutěží, veřejných vystoupení a výstav v ČR i v zahraničí,

c)        členství nebo jinou účast SH ČMS v právnických osobách či jiných organizacích uvedených v odst. 1,

d)        členství fyzických nebo právnických osob, popř. jiných organizací uvedených v odst. 1 ve SH ČMS.

/3/    Jestliže spolupráce uvedená v odst. 1 je nebo má být dlouhodobější, SH ČMS s osobami tam uvedenými zpravidla uzavírá dohody (smlouvy)
o součinnosti.

 

HLAVA DRUHÁ: OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 5

Zásady vnitřní organizace

/1/    K zajištění a realizaci své činnosti si SH ČMS vytváří své orgány a organizační jednotky.

/2/    Orgány SH ČMS jsou tvořeny jednak vertikálně, a to zpravidla v pěti stupních: jako ústřední, jako krajské, jako okresní nebo městské, případně jako okrskové a jako místní; jednak horizontálně, jako rozhodovací, výkonné, poradní a kontrolní.

/3/    Všechny rozhodovací, výkonné a kontrolní orgány jsou voleny. Výkonné, poradní a kontrolní orgány odvozují svou působnost od rozhodovacích orgánů.

/4/    Vztahy vyšších orgánů vůči nižším vycházejí z principu

a) samostatnosti v rozhodování nižších a výkonných orgánů v záležitostech, jež se týkají jen jich ,

b) zasahovat, koordinovat, popř. metodicky řídit činnost nižších orgánů, jestliže ve svých důsledcích by šlo o záležitost společného zájmu,

c) podřízenosti nižších orgánů vyšším ve věcech společného zájmu, tj. ve vymezených záležitostech řídicí a organizační působnosti vyšších orgánů vůči nižším a podřízenosti výkonných orgánů rozhodovacím.

/5/    Organizačními jednotkami SH ČMS jsou

 1. krajská sdružení hasičů (dále zpravidla jen "KSH"),
 2. okresní (městská) sdružení hasičů (dále zpravidla jen „OSH“),
 3. okrsky (dále jen „okrsky“ nebo „okrsek“), pokud jsou zřízeny jako

     organizační jednotka (čl. 71),

 1. sbory dobrovolných hasičů (dále zpravidla jen „sbory“ nebo „sbor“),     
 2. ústřední hasičské školy (dále zpravidla jen „ÚHŠ“) a Centrum    hasičského hnutí (dále zpravidla jen „CHH“).

/6/     Organizační jednotky jsou právnickými osobami s neomezenou právní
 a majetkovou odpovědností. Právní a majetková odpovědnost škol a   

         CHH je stanovena jejich statuty nebo organizačním řádem v souladu se 

         stanovami.

/7/    Organizační jednotky působí (činí právní úkony) pod jednotným názvem

a)  SH ČMS - krajské sdružení hasičů …(název obce jeho sídla),jde-li o

     KSH

b)  SH ČMS – okresní (městské) sdružení hasičů … (název obce jeho

     sídla), jde-li o OSH,

c)  SH ČMS – Okrsek …. (název obce jeho sídla), jde-li o okrsek,

 1. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů v … (název obce jeho sídla), jde

    li o sbor,

 1. SH ČMS – Ústřední hasičská škola, Centrum hasičského hnutí …(název obce jejího nebo jeho sídla).

/8/    Statutárním orgánem

a)  KSH je  výkonný výbor KSH (čl. 55,odst   3), za který jedná

     starosta KSH nebo jím pověřený člen  výkonného výboru KSH

 1. OSH je výkonný výbor OSH (čl. 66 odst. 2 písm. a), za který jedná

    starosta OSH nebo jím pověřený člen výkonného výboru OSH, popř.

    vedoucí inspektor OSH (čl. 66 odst. 2 písm. b),

c)  okrsku je výbor okrsku, za který jedná starosta, velitel nebo

     některý pověřený člen výboru (čl. 71 odst. 2 písm. b),

d)  sboru je výbor sboru, za který jedná starosta, velitel nebo některý

     pověřený člen výboru (čl. 74 odst. 4 písm. b), c), d),

 1. školy nebo CHH je vedení této organizační jednotky, za které jedná

     ředitel, náměstek ředitele anebo statutem určený jiný činitel.

/9/    Funkční období starosty, jeho náměstků a ostatních členů orgánů výkonných i kontrolních na všech úrovních je pětileté.

/10/ Organizační jednotka SH ČMS vzniká registrací. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Čl.6

Pravidla postupu, jednání, rozhodování a dokladování                                                   

/1/    Pravidla dále uvedená v čl. 7 až 11 se užijí jen pokud z povahy věci 

        nebo dalších ustanovení stanov nevyplývá něco jiného.

/2/    Každý orgán je oprávněn si stanovit pravidla odlišná od pravidel uvedených v čl. 7 až 11, je však povinen dodržovat a nemůže měnit pravidla výslovně vyjádřená v ostatních ustanovení stanov.

/3/    Pokud z povahy věci, povahy postupu nebo povahy orgánu nevyplývá něco jiného, pravidla uvedená v čl. 7 až 11 se přiměřeně obdobně užijí též

a)        na činnost, jednání, rozhodování a dokladování

aa)  orgánů, které nejsou kolektivní,

ab) poradních orgánů, kolektivů sborů a pracovních skupin nebo komisí,

b)        na jednání s jinými orgány, fyzickými a právnickými osobami.

 

Čl. 7

Zásady činnosti orgánů

/1/    Činnost všech orgánů a organizačních jednotek SH ČMS a s tím spojené postupy, jednání a rozhodování vycházejí z plánů činnosti.

        Plnění těchto plánů je průběžně kontrolováno. Průběžně se kontroluje též plnění učiněných rozhodnutí.        

/2/    V každém jednání a rozhodování – nevyplývá-li z povahy jednání a rozhodování nebo z těchto stanov něco jiného – se kterýkoli orgán SH ČMS řídí zásadami

a)        aktivního přístupu k projednávané záležitosti a svobodné a kritické výměny názorů,

b)        kolektivního rozhodování, nevylučující právo menšiny na odlišný názor i po přijatém rozhodnutí; tím není dotčena povinnost menšiny a každého člena podřídit se rozhodnutí a  plnit je,

c)        plné odpovědnosti toho, kdo rozhodl, za stav, výsledky a důsledky rozhodnutí,

d)        aktivního a tvůrčího přístupu k plnění rozhodnutí a plné odpovědnosti toho, kdo je rozhodnutí povinen plnit, za jeho náležité provedení,

e)        úplného přístupu  každého člena orgánu k informacím o připravovaných, učiněných, prováděných a provedených rozhodnutích,

f) důsledného, objektivního a včasného vyřizování podnětů, námětů, návrhů, stížností a připomínek.

/3/    Orgán, který rozhodl, je oprávněn a podle okolností též povinen zajistit provedení nebo provádění rozhodnutí, popř. kontrolu sám provést, a z nesplnění vyvodit odpovídající důsledky.

/4/    Rozhodovací orgány kontrolují orgány výkonné; výkonné orgány kontrolují jim podřízené výkonné orgány, poradní orgány a kancelář.

        Bližší podrobnosti určují vnitřní předpisy.

/5/    K zajištění objektivní (nezávislé) kontroly se vytvářejí zvláštní kontrolní orgány na všech stupních. Členové těchto orgánů nesmí být výkonnými orgány nebo členy výkonných orgánů stejného stupně.

/6/    Jestliže vyšší orgán zjistí, že nižší orgán vyvíjí činnost nebo učinil rozhodnutí odporující zákonu nebo stanovám, je povinen zjednat nápravu, a není-li k tomu příslušný, upozornit na takovou skutečnost (dát podnět) příslušnému orgánu. Totéž platí pro rozhodovací orgány vůči výkonným.

/7/    Jestliže nižší orgán je názoru, že vyšší nebo jiný orgán vyvíjí činnost nebo učinil rozhodnutí odporující zákonu nebo stanován, je povinen na to upozornit příslušný vyšší orgán.

/8/    Orgány SH ČMS si mohou k zajištění své činnosti vytvářet stálé nebo dočasné pracovní skupiny, rady nebo komise. Jejich činnost vymezuje
a řídí orgán, který je ustavil.

 

Čl. 8

Práva a povinnosti členů orgánů

/1/    Člen orgánu je odpovědný ze své činnosti těm, kteří jej zvolili (delegovali), popř. za něž byl zvolen (delegován) a orgánu jehož členem byl zvolen.

/2/    Člen orgánu je oprávněn a zároveň povinen osobně se zúčastnit jednání
a rozhodování. Nemůže se nechat zastoupit. Pokud se jednání a rozhodování nemůže zúčastnit, je povinen se omluvit. K záležitostem, jež jsou nebo budou v programu jednání, se může vyjádřit prostřednictvím jiného člena orgánu nebo písemně, podstatný obsah jeho písemného vyjádření se na jednání přečte, hlas má však jen poradní. Výjimky jsou určeny stanovami.

/3/    Člen orgánu, který nebyl přítomen jednání, je oprávněn a povinen seznámit se s rozhodnutími při jednání učiněnými.

 

Čl. 9

Jednání orgánů

/1/    Orgány SH ČMS jsou způsobilé jednat a rozhodovat jen

a)        bylo-li jednání řádné, popř. obvyklým způsobem svoláno a

b)        dostaví-li se většina členů; nedostaví-li se taková většina, lze jednat
a rozhodovat za jednu hodinu po stanovené hodině začátku jednání za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů, pokud stanovy neurčují jinak.

/2/    Den a místo jednání určuje svolavatel, který také připravuje program (pořad) jednání. Každý člen orgánu je oprávněn navrhnout rozšíření nebo zúžení programu jednání. Program se schvaluje na počátku jednání a po jeho schválení jej nelze měnit, pokud nebyl přijat s výhradou dodatečných změn.

/3/    Všechny orgány rozhodují usnesením, nevyplývá-li z povahy činnosti nebo záležitosti, že usnesení není třeba.

/4/    Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně většina přítomných, není-li v těchto stanovách určeno jinak.

/5/    Jednání řídí předsedající, kterým je zpravidla starosta (vedoucí, předseda) nebo řízením pověřený (zvolený) člen orgánu. Nesouhlasí-li člen orgánu se způsobem řízení, popř. s rozhodnutím předsedajícího, o jeho námitkách rozhodne sám orgán. To se týká i zápisu (čl. 10).

/6/    Za podmínek stanovených čl. 11 lze rozhodovat i na základě toliko písemného projednání.

/7/    Proti rozhodnutí se lze odvolat nebo si na ně stěžovat.

/8/    Odvolání nebo stížnost přezkoumá a ve věci rozhodne, jde-li o rozhodnutí výkonného orgánu, rozhodovací orgán, a jde-li o rozhodnutí rozhodovacího orgánu, rozhodovací orgán vyššího stupně. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis. Považuje-li člen SH ČMS  rozhodnutí, proti němuž již podle těchto stanov nelze podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující těmto stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat příslušný soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a se stanovami (§ 15 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů).

 

Čl. 10

Zápis z jednání orgánů

/1/    Z každého jednání orgánu se pořizuje zápis.

/2/    Zápis se vyhotovuje při jednání, popř. bez zbytečného odkladu po něm.

/3/    Ze zápisu má být zřejmé

a)        kdo jednání svolal a s jakým programem,

b)        kde a kdy se jednání konalo,

c)        kdo byl z členů přítomen, kdo nepřítomen a zda byl omluven, které jiné osoby (pozvané nebo oprávněné k účasti) byly přítomny,

d)        doslovné znění přijatých usnesení s vyznačením počtu hlasů pro, proti a zdržujících se hlasování,

e)        podle rozhodnutí orgánu, popř. předsedajícího, obsah diskuse (rozpravy) a jména diskutujících, zamítnuté návrhy usnesení (s uvedením navrhovatelů a důvodu, popř. počtu hlasů, jimiž byly zamítnuty); na žádost diskutujícího se vždy zapíše obsah jeho vystoupení, popř. se připojí jeho písemné vyhotovení, pokud je předloží,

f) schválení vyhotovení (textu) zápisu podpisy předsedajícího, zapisovatele, popř. ověřovatele.

/4/   Zápis může odkazovat na přílohy, jež jsou nedílnou součástí zápisu a jimiž mohou být zejména text pozvánky, listina přítomných, texty (znění) dokumentů, zpráv, rozborů, diskusních vystoupení, návrhů a usnesení.

/5/    Podle rozhodnutí orgánu se zápis doručuje členům orgánu, nepřítomným členům, popř. dalším osobám, anebo vhodným způsobem zveřejňuje.

 

Čl. 11

Jiné formy projednávání

/1/    Na návrh kteréhokoli člena orgánu lze rozhodovat i po písemném projednání, jestliže s tímto způsobem jednání a rozhodování

a)        vysloví souhlas – byť i v jeho průběhu – absolutní kvalifikovaná většina hlasů,

b)        všem členům orgánu, kteří se jinak mohou jednání zúčastnit, se doručí návrh rozhodnutí s příp. odůvodněním a podklady rozhodnutí.

/2/    Jednat a rozhodovat způsobem uvedeným v odst. 1 lze zejména v naléhavých nebo neodkladných záležitostech, anebo jestliže ústní jednání s osobní přítomností by bylo zbytečně nákladné nebo obtížné.

/3/    Projednání záležitostí způsobem uvedeným v odst. 1 zajišťuje osoba, která je předsedajícím jednání podle čl. 9 odst. 5.

/4/    Způsobem uvedeným v odst. 1 nelze rozhodovat,

a)        jde-li o jednání (zasedání) rozhodovacích orgánů,

b) vyžaduje-li povaha věci ústní (osobní) projednání, popř. osobní 

   přítomnost některého člena orgánu nebo další osoby; to platí též pro   

    rozhodování podle čl. 23.

 

 

Čl. 12

Účast na jednání orgánů

/1/ Jednání orgánů jsou zpravidla neveřejná. Jednající orgán je však oprávněn rozhodnout, že jednání nebo jeho část je přístupné veřejnosti, nebrání-li tomu vážné důvody, zejména zájem sdružení, ochrana pověsti a obchodní tajemství.

/2/    Ostatní shromáždění pořádaná sdružením jsou zpravidla veřejná. Svolavatel (pořadatel) je však oprávněn rozhodnout, které shromáždění je neveřejné.

/3/    Veřejností se v případech uvedených v odst 1, 2 míní i členové sdružení, kteří nejsou členy orgánu.

/4/   Je-li shromáždění (jednání) neveřejné, platí, že na úrovni SDH, okrsku, 

        okresu, kraje má člen sdružení, který je členem vyššího orgánu, než orgánu,

        který jednání svolal, na toto jednání přístup.

 /5/   Nedodržují-li osoby přítomné veřejnému jednání nebo shromáždění stanovený pořádek, mohou být předsedajícím (pořadatelem) vykázány.

 

Čl. 13

Symbolika

/1/    K vyjádření cíle činnosti SH ČMS a určení příslušnosti k němu (členství) sdružení užívá symboly.

/2/    Symboly sdružení jsou

       a) znak, vlajka a prapor,

       b) stejnokroj

       c) logo, které se zpravidla opatřuje  názvem sdružení, orgánu sdružení 

            nebo organizační jednotky sdružení.

/3/    Užívat lze i znaky, vlajky a prapory právních a společenských předchůdců SH ČMS, jimiž se zdůrazňují historické tradice českého hasičstva.

/4/    Symboly uvedené v odst. 2 jsou jednotné, jednotlivé orgány nebo organizační jednotky však mohou užívat i své zvláštní symboly, jde-li o znak, vlajku nebo prapor, i ty však musí alespoň připomínat příslušnost k SH ČMS.

/5/    Symboly jsou za trvání sdružení nezcizitelné a musí být zajištěny proti zneužití. Znaky, vlajky a prapory musí být řádně ošetřovány a ukládány na důstojném místě.

/6/    Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Čl. 14

Oceňování záslužné činnosti

/1/    Členy, orgány a organizační jednotky SH ČMS a další fyzické nebo právnické osoby lze ocenit za podmínek uvedených v odst. 2

a)        čestnými vyznamenáními a tituly,

b)        čestnou funkcí,

c)        čestným členstvím,

d)        čestným uznáním.

/2/    Ocenění uvedená v odst. 1 jsou podmíněna

a)        významným, příkladným, obětavým nebo mnohaletým působením v požární ochraně nebo v hasičstvu, anebo

b)        mimořádným zasloužením se o rozvoj požární ochrany, záchranářské činnosti nebo SH ČMS.

/3/     Ze stejných důvodů, které jsou uvedeny v odst. 2, lze udělit řádným   členům věcné nebo peněžité dary. Dary lze udělit souběžně s některým z ocenění, které je uvedeno v odst. 1.

/4/    Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

 

Čl. 15

Prokazování příslušnosti k sdružení a zastupování v orgánech sdružení

/1/    Členství fyzických osob v SH ČMS se prokazuje členským průkazem, členství právnických osob příslušnou smlouvou, popř. písemným dokladem o uzavření takové smlouvy.

/2/    Členství v orgánu sdružení se prokazuje průkazem členství, popř. jiným písemným dokladem.

/3/    Zaměstnanci sdružení se prokazují průkazem, který vyznačuje oprávnění držitele.

/4/    Oprávnění ke kontrole, k účasti na jednání a k jiným úkonům se prokazuje písemným pověřením příslušného orgánu, nevyplývá-li již z dokladů uvedených v odst. 1 a 3.

/5/    Oprávnění k právním úkonům za SH ČMS nebo jeho organizační jednotku se prokazuje zejména písemnou plnou mocí, vystavenou příslušným statutárním orgánem (statutárním zástupcem) sdružení nebo jeho organizační jednotky.          

/6/    Člen shromáždění starostů OSH (čl. 41) a člen shromáždění představitelů OSH  ( čl. 57 ) je oprávněn nechat se zastoupit – na základě udělené písemné plné moci některému z členů výkonného výboru OSH (čl. 67 ).

/7/    Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Čl. 16

Pravidla evidence (registrace) a administrativy

/1/    SH ČMS vede seznam (registr) organizačních jednotek (čl. 5 odst.5).

/2/    OSH vedou – v obvodu jejich působnosti – seznam (evidenci)

a) okrsků, sborů a členů sdružení, působících v registrovaných sborech,

b)        členů orgánů OSH a sborů,

c)        kolektivů mladých hasičů

/3/ SH ČMS a každá organizační jednotka vedou odděleně od ostatních   písemností účetní, smluvní a pracovněprávní agendu.

/4/  Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Čl. 17

Výklad některých pojmů použitých ve stanovách

/1/    Vyšším orgánem sdružení se zpravidla rozumí orgán vyššího stupně obdobného postavení a působnosti.

/2/    Krajem se rozumí vyšší územní samosprávní celek. Specifickým krajem  

        je hlavní město Praha.   

/3/    Okresem se rozumí

a)        též město Praha, Brno, Ostrava a Plzeň; kde se mluví o okresních (státních) orgánech, rozumí se tím též v těchto městech městské nebo státní orgány město spravující,

b)        v uvedených městech též městské sdružení hasičů („MSH“).

/4/    „Obcí“ se rozumí – nevyplývá-li z příslušného ustanoveni něco jiného – též město, jeho místní část nebo jiný územní obvod, popř. jinak určené místo, zejména prostorovým vymezením objektů ve vlastnictví právnických nebo podnikajících fyzických osob. Obdobně „orgány obce“ se rozumí v těchto místech působící státní nebo obecní orgány a jde-li o jinak určené místo, též orgány toto místo spravující.

/5/    „Zaměstnancem“ se rozumí fyzická osoba v pracovním nebo obdobném poměru k organizační jednotce SH ČMS. „Dalším pracovníkem“ se rozumí osoba, vykonávající určitou trvalejší činnost pro sdružení na základě občansko-právní, popř. obchodně-právní smlouvy.         

/6/    Kde se v těchto stanovách uvádí

a) „prostá většina“, rozumí se tím hlasy nadpoloviční většiny přítomných,

b) „kvalifikovaná většina“, rozumí se tím hlasy dvoutřetinové většiny přítomných,

c) „absolutní většina“, rozumí se tím hlasy nadpoloviční většiny všech hlasů bez ohledu na počet přítomných,

d)        „absolutní kvalifikovaná většina“, rozumí se tím hlasy dvoutřetinové většiny všech hlasů bez ohledu na počet přítomných.

/7/    Není-li v příslušném ustanovení stanov uvedeno, jaká většina se požaduje, postačuje k přijetí rozhodnutí prostá většina.

/8/    Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas právě předsedajícího.

/9/    Vyžaduje-li se, že rozhodnutí nebo jiná písemnost má být doručena, musí být předána proti podpisu adresátu, anebo odeslána doporučenou poštovní zásilkou.

 

 

 

Část druhá
Členství a členové

 

 

HLAVA TŘETÍ:  ČLENSTVÍ

Čl. 18

Zásady členství

/1/    Členství v SH ČMS je dobrovolné.

/2/    Členem může být fyzická nebo právnická osoba.

/3/    Řádné členství fyzické osoby v SH ČMS je možné pouze v jednom

        sboru.

/4/    Členství fyzické osoby vzniká dnem

a)        přijetí písemné, vlastnoručně podepsané přihlášky, schválené výborem sboru,

b)        ustavující valné hromady sboru, jde-li o osoby na této valné hromadě právě vstupující do sdružení (čl. 76 odst. 5 písm. c),

c)        uděleni čestného členství.

/5/    Členství právnické osoby vzniká dnem účinnosti příslušné smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

/6/    Přihláška podle odst. 4 musí obsahovat prohlášení  člena nebo jeho zákonného zástupce o souhlasu s cílem SH ČMS a jeho činnosti, o dodržování stanov a souhlasu ke zpracovávání svých osobních údajů. Smlouva podle odst. 4 musí obsahovat též alespoň ustanovení o sympatiích s cílem SH ČMS a o podpoře činnosti sdružení.

/7/    Základní povinnosti řádného člena jsou

a)        zúčastňovat se činnosti sboru, to platí i o členech orgánů sdružení, kteří jsou navíc povinni řádně plnit povinnosti vyplývající z členství v těchto orgánech: o  podporujících členech však platí ustanovení  čl.  24 odst. . 2, o kolektivních členech ustanovení čl. 25 odst. 2 a o čestných členech ustanovení čl. 26,        

b) platit členské příspěvky; o kolektivních členech však platí ustanovení čl. 25 odst. 2,

c)        dbát o svou dobrou pověst, pověst sboru, v němž působí a celého sdružení.

/8/    Základní práva řádného člena jsou

a) svobodně vyjadřovat své názory na příslušných jednáních, pokud souvisejí s činností sdružení, předkládat na nich podněty, návrhy a stížnosti, činit dotazy na kterékoli orgány a členy orgánů SH ČMS, popř. se s takovými podněty, návrhy, stížnostmi a dotazy obracet na kterýkoli orgán SH ČMS,

b)        podat stížnost proti rozhodnutí kteréhokoli orgánu, pokud je považuje za nezákonné nebo odporující stanovám; stížnost se podává u orgánu, který rozhodnutí učinil, přičemž tento orgán, pokud stížnosti nevyhoví, je povinen ji do 30 dnů předložit k rozhodnutí nejblíže vyššímu orgánu, který je povinen stížnost projednat na svém nejbližším zasedání,

c)        možnost zvolit si sbor, v němž bude působit,

d)        za podmínek stanovených zákonem (§ 15 zák. sdruž.) požádat soud o přezkoumání rozhodnutí kteréhokoli orgánu SH ČMS, považuje-li je za nezákonné nebo odporující stanovám.

/9/    Členství fyzické osoby ve sdružení nebrání a nemůže jí být na újmu její členství v politické straně nebo hnutí, v církvích nebo náboženských společnostech, a nebo její politické, světonázorové nebo náboženské přesvědčení či smýšlení.

/10/ Členství je řádné nebo mimořádné.

/11/  Řádnými členy jsou

a)        hasiči,

b)        mladí hasiči.

/12/  Mimořádnými členy jsou členové

a)        podporující,

b)        kolektivní,

c)        čestní.

/13/ Postavení, práva a povinnosti členů jsou diferencována v závislosti na   

        druhu členství (odst. 10,  11 a 12).

 

Čl. 19

Vznik řádného členství

/1/    Za podmínek uvedených v čl. 18 řádným členem SH ČMS

a)        hasičem, se stane fyzická osoba starší osmnácti let,

b)        mladým hasičem se stane fyzická osoba starší šesti let a nedovršující osmnácti let, souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce této osoby a kolektiv mladých hasičů, pokud ve sboru působí.

/2/    Člen - mladý hasič se stane členem - hasičem  dovršením osmnácti let věku.

 

Čl. 20

Práva a povinnosti členů - hasičů       

/1/    Člen - hasič je oprávněn v rozsahu a způsobem určeným těmito stanovami

a)        osobně se účastnit činnosti sdružení a podílet se na jednání a rozhodování jeho orgánů,

b)        navrhovat členy orgánů a volit je, volit delegáty pověřené k volbě členů takových orgánů, být volen nebo být delegátem pověřeným k volbě takových orgánů: členem orgánů OSH může však být až po třech letech členství, ústředních orgánů až po pěti letech členství,

c)        nosit stejnokroj,

d)        požívat výhod člena sdružení.

/2/    Člen – hasič (dále jen hasič)  je povinen v rozsahu a způsobem určeným těmito stanovami zejména

a)        dodržovat stanovy a na základě nich vydané vnitřní předpisy SH ČMS,

b)        aktivně se podílet na činnosti sboru a řádně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen, jimiž byl pověřen a plnit úkoly, které se zavázal plnit,

c)        získávat odborné znalosti a dovednosti a usilovat o jejich zvýšení,

d)        chránit majetek sdružení a organizačních jednotek a podílet se na jeho rozvíjení,

e)        příkladně plnit právní předpisy na úseku požární ochrany.

 

Čl. 21

Práva a povinnosti členů - mladých hasičů

/1/    Člen - mladý hasič je oprávněn

a)        přiměřeně svému věku osobně se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů; jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem,

b) být volen do rady kolektivu mladých hasičů,

c) nosit stejnokroj,

d) být přítomen jednání valné hromady sboru s hlasem poradním.

/2/    Člen - mladý hasič (dále jen mladý hasič) je povinen

a)        dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení,

b)        přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů,

c)        usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností,

d)        chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení.

 

Čl. 22

Disciplinární odpovědnost

/1/    Řádný člen může být vyloučen, jestliže:

a)        soustavně neplní své základní členské povinnosti a pokud nepostačuje domluva či napomenutí při jednání ve výboru,

b)        hrubě poruší některou základní členskou povinnost nebo svým jednáním poškozuje pověst sdružení.

/2/    O vyloučení rozhoduje výbor sboru, který je povinen provinivšímu se členu umožnit účast na jednání, které o této záležitosti rozhoduje.

/3/    Je-li provinivší se členem některého orgánu sdružení, namísto vyloučení může být odvolán z funkce tím, kdo jej do funkce zvolil nebo jej funkcí pověřil. Návrh na odvolání z funkce může dát i vyšší rozhodovací nebo výkonný orgán. Ten je rovněž oprávněn při nečinnosti příslušného orgánu, jehož člen má být z funkce odvolán, svolat mimořádné jednání rozhodovacího orgánu příslušného v této věci.

/4/    Pominou-li důvody, pro které došlo k vyloučení, vyloučený člen se může znovu ucházet o členství.

/5/    Výše uvedená ustanovení přiměřeně platí také pro mimořádné členství.

 

Čl. 23

Zánik členství

/1/    Řádné členství zaniká

 1. písemným prohlášením (oznámením) člena, že vystupuje ze sdružení,
 2. rozhodnutím výboru SDH pro neplacení členských příspěvků,
 3. vyloučením,
 4. úmrtím.

/2/    Řádné a mimořádné členství zaniká dnem

 1. oznámení člena o vystoupení z SDH, jehož je členem,
 2. vyloučení (čl. 22),
 3. ukončení smlouvy uvedené v čl. 4 odst.3
 4. zánikem SH ČMS (čl. 100 a násl.).

/3/    Vystoupivší nebo vyloučený člen se může znovu stát členem SH ČMS. Orgán, který takového člena přijme, rozhodne též o zápočtu let předchozího členství.

 

HLAVA ČTVRTÁ: MIMOŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

Čl. 24

Podporující člen

/1/   Podporující člen je člen, který není řádným členem, avšak materiálně či

        svým vlivem podporuje činnost sboru.

/2/   Podporující  člen je oprávněn zúčastňovat se valných hromad sboru

        s hlasem poradním.

Čl. 25

Kolektivní člen

/1/    Kolektivní člen je právnická osoba, jejíž vztah k SH ČMS je vymezen smlouvou.

/2/   Kolektivní člen má práva a povinnosti vyplývající z příslušné smlouvy a pokud v takové smlouvě není uvedeno jinak, je oprávněn zúčastňovat se  prostřednictvím svého zástupce všech jednání, kterých se může zúčastnit řádný člen; přitom má hlas poradní.

/3/    Kolektivní členství zaniká dnem vyplývajícím ze smlouvy.

 

Čl. 26

Čestný člen

/1/   Čestným členem se může stát fyzická osoba, která není, nebyla nebo nemůže být řádným členem, a přesto se zasloužila o prospěch nebo postavení obce, SDH, SH ČMS  či hasičstva vůbec. Jmenování čestným členem je v působnosti rozhodovacích orgánů SH ČMS všech stupňů. Podrobnosti stanoví  vnitřní předpis.

/2/    Čestný člen má postavení a práva, která stanoví příslušný orgán jmenovacím dekretem. Při jednáních a rozhodnutích má hlas poradní.

/3/    Čestné členství zaniká úmrtím, popř. prohlášením čestného člena, že se členství vzdává, nebo rozhodnutím orgánu, který čestné členství udělil.

 

 

Část třetí
Organizace sdružení

 

HLAVA PÁTÁ: STRUKTURA SDRUŽENÍ

Čl. 27

Články struktury sdružení

/1/    SH ČMS je organizováno na územním principu. Obvody působnosti základních článků jeho struktury (OSH a sbor) se zpravidla shodují s územně správním členěním ČR.

/2/    Jednotlivé články struktury sdružení tvoří

a) ústřední orgány a Kancelář, s celostátní působností

b) kraje s působností dle územněsprávního členění ČR,

c) okresy, zpravidla s působností pro okres (ve statutárních městech mohou být zřízeny městské výbory),

d) okrsky , zpravidla s působností pro několik sborů,

     e) sbory, zpravidla s působností pro obec,

 f) školy a CHH zpravidla s celostátní působností.

/3/    Kraje svou působnost odvozují jednak od ústředních orgánů a jednak od OSH. Okrsky svou působnost odvozují od OSH.

/4/    Vznik a zánik jednotlivých článků struktury sdružení (odst. 2), jakož i změny v registrovaných údajích vede Kancelář  SH ČMS (čl. 16 odst.1)

a)        vyznačuje v příslušném registru,

b)        sděluje orgánům sdružení zpravidla prostřednictvím informačních médií SH ČMS.

 

 

Čl. 28

Vznik organizační jednotky

Organizační jednotka vzniká dnem jejího zápisu do registru organizačních jednotek, vedeného sdružením (čl. 16 odst. 1 ). Tím není dotčeno ustanovení čl. 76 odst. 5 písm. c.

 

Čl. 29

Zánik organizační jednotky v registru SH ČMS

/1/    Organizační jednotka zaniká

      a)  ukončí-li organizační jednotka sama svou činnost.

 1.  rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS nebo na návrh okresních

     rozhodovacích orgánů, se organizační jednotka vyškrtne z registru 

     organizačních jednotek, vedeného Kanceláří SH ČMS.

/2/    V případě organizačních jednotek  uvedených v čl. 5 odst. 5 písm. e  

         stanov o zániku rozhoduje Shromáždění starostů.

/3/    Organizační jednotky jako samostatné právnické osoby jsou povinny, 

         před ukončením své činnosti,vypořádat si své majetkoprávní závazky v 

         souladu s vnitřními předpisy     SH ČMS.

/4/    SH ČMS neručí za závazky organizačních jednotek.

 

 

 

 

 

 

HLAVA ŠESTÁ: ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY A KANCELÁŘ

Oddíl první: Postavení organizace a působnost

Čl. 30

Postavení a organizace

/1/    Ústřední orgány v rozsahu vymezeném těmito stanovami analyzují, koncipují, koordinují, řídí a organizačně zabezpečují působnost sdružení zejména ve směru

a)        součinnosti, jmenovitě na úseku požární ochrany

aa) s obcemi a se státními orgány,

ab) s veřejností, fyzickými a právnickými osobami,

b)        vnitřní činnosti.

/2/    Ústřední orgány ve vymezeném rozsahu zabezpečují též prováděcí a kontrolní působnost.

/3/    K zabezpečení činnosti ústředních orgánů se zřizuje Kancelář sdružení
(čl. 54).

/4/   Ústředními orgány jsou

a)        sjezd SH ČMS,

b)        shromáždění starostů OSH,

c)        výkonný výbor SH ČMS,

d)        vedení SH ČMS,

e)        starosta SH ČMS a náměstkové starosty SH ČMS

f) ústřední odborné rady SH ČMS,

g)        ústřední kontrolní a revizní rada SH ČMS.

/5/    Ústřední orgány spravují majetek sdružení, administrativní správu provádí kancelář sdružení. Mají povinnost také majetek řádně chránit.

 

Čl. 31

Působnost analytická a koncepční

/1/    Ústřední orgány ve směrech uvedených v čl. 30 odst. 1 zejména

a)        zajišťují a provádějí rozbory stavu činnosti sdružení,

b)        na jejich podkladě určují zaměření činnosti sdružení; zaměření (koncepce) činnosti je základem dlouhodobých i krátkodobých plánů sdružení.

/2/    V rámci působnosti uvedené v odst. 1 ústřední orgány zejména

a)        soustřeďují a vyhodnocují nezbytné informace od obcí, státních orgánů, veřejnosti, fyzických a právnických osob, z hromadných sdělovacích prostředků a od ostatních orgánů sdružení,

b)        ve vztahu k příslušným státním orgánům, jmenovitě ústředním, přiměřeně a podle svých možností

ba)                iniciují, vypracovávají a předkládají stanoviska, rozbory, návrhy
a podněty k řešení zásadních nebo naléhavých záležitostí,

bb) podílejí se zvláště účastí v připomínkovém řízení na přípravě právních a organizačních (materiálně technických, finančních, osvětových, školicích, kontrolních a dalších) opatřeních zásadní povahy, popř. i na jejich realizaci,

bc)                zúčastňují se prací na přípravě metodických pokynů k organizaci, strategii, taktice a technice požární prevence, zásahů proti požárům a jiným mimořádným událostem a při odstraňováni následků takových událostí,

bd) spolupůsobí při vyhodnocování stavu požární ochrany, příčin požárů, úrovně požární prevence, zásahů proti požárům a jiným mimořádným událostem a při odstraňování následků požárů a jiných mimořádných událostí,

c)        vypracovávají a vydávají vnitřní předpisy určující koncepci činnosti sdružení.

 

Čl. 32

Působnost řídicí, koordinační a metodicko-řídicí:

/1/    Vedení SH ČMS přímo řídí Kancelář sdružení (čl. 54).

/2/    Ústřední orgány dále

a) koordinují činnost a metodicky řídí KSH,OSH, popř. prostřednictvím nebo za účasti příslušných OSH koordinují a metodicky řídí též sbory,

b)        ve vyčleněných oblastech (směrech činnosti) řídí KSH, OSH a sbory.

/3/    Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Čl. 33

Působnost organizační, prováděcí a kontrolní

/1/    Ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d) a e) organizačně zabezpečují

a) činnost sdružení jako celku v souladu s čl. 3 a čl. 4,

b)        ve vyčleněných záležitostech činnost organizačních jednotek.

/2/    Ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d) a e) organizačně zabezpečují a provádí, popř. se spolupodílí na organizačním zabezpečení a provádění

a) kulturně osvětového a propagačního působení na veřejnost, zejména na úseku požární ochrany

aa) v hromadných sdělovacích prostředcích,

ab)                v rámci ediční (vydavatelské a nakladatelské) činnosti,

ac) ústředních akcí druhu hasičských soutěží, veřejných vystoupení, výstav hasičské a požární techniky, oslav „Dne hasičů“ a účastí na zahraničních akcích tohoto druhu,

b)        součinností se státními orgány s celostátní působností, veřejností, právnickými a fyzickými osobami celostátně působícími na úseku požární ochrany nebo tohoto úseku se dotýkajícími,

c)        styků se zahraničními institucemi a činiteli, zvláště reprezentujícími zahraniční hasičské organizace.

/3/    Ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d) a e) zajišťují výkon koordinační, metodicko-řídicí a řídicí činnosti směřující k nižším organizačním jednotkám.

/4/    V personálních věcech ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d)
a e) zejména

a)        určují systemizaci placených funkcí (funkčních míst) Kanceláře sdružení a organizačních jednotek zřizovaných ústředními orgány,

b) ve spolupráci se školami  a CHH zajišťují a provádějí

ba)                odborné vzdělávání členů, jmenovitě připravovaných pro výkon činností v požární ochraně, popř. v ní již působících a dále pro výkon funkcí v orgánech a Kancelářích sdružení,

bb) odborné vzdělávání vedoucích a instruktorů mládeže, dle aktuálního vzdělávacího systému SH ČMS

bc) výměnu zkušeností,

bd) besedy k zájmové činnosti, besedy se zasloužilými a s mladými hasiči.

/5/    V kontrolní činnosti ústřední orgány postupují ve smyslu čl. 7 odst. 4, 5, 6 a čl. 52 a násl.

/6/    Podrobnosti určuje vnitřní předpis.

 

Čl. 34

Působnost v majetkoprávních záležitostech

Ústřední orgány hospodaří a vykonávají správu majetku sdružení podle pravidel stanovených zejména v části čtvrté.

 

 

Oddíl druhý: Ústřední rozhodovací orgány SH ČMS

                                                      Čl. 35

Sjezd SH ČMS

/1/    Sjezd SH ČMS (dále jen „sjezd“) je nejvyšším rozhodovacím orgánem sdružení.

/2/    Sjezd tvoří delegáti zvolení  podle klíče stanoveného svolavatelem  na shromáždění delegátů sborů (čl. 64).

/3/    Sjezd jedná a rozhoduje

a)        o změně stanov a symbolů sdružení,

b)        o zprávách, týkajících se

ba)                činnosti SH ČMS,

bb)                jeho hospodaření,

c)        o zprávě ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS,

d)        o zaměření činností sdružení,

e)        o zániku SH ČMS,

f) o všech dalších otázkách, které si vyhradí k projednání a rozhodnutí.

/4/    Sjezd dále

a)        určuje počet náměstků starosty SH ČMS, členů výkonného výboru SH ČMS a členů ústřední kontrolní a revizní rady,

b)        volí a odvolává

ba)                starostu SH ČMS, jeho náměstky a další členy výkonného výboru do celkového počtu nejméně sedmnácti členů,

bb)                předsedu a členy ústřední kontrolní a revizní rady.

 

   Čl. 36

Svolání sjezdu

/1/    Sjezd je svoláván shromážděním starostů OSH doručením rozhodnutí
o svolání sjezdu OSH a jejich prostřednictvím též sborům. V rozhodnutí musí být uvedeno místo konání, den a hodina zahájení sjezdu, jeho navrhovaný program, počet delegátů a jejich náhradníků, který má být zvolen za příslušné OSH a lhůta, ve které musí být zvolení delegáti a náhradníci oznámeni Kanceláři. Jde-li o mimořádný sjezd, musí být též uvedeno, na čí žádost je sjezd svolán (čl. 37 odst. 2).

/2/    Písemné pozvánky, na nichž jsou opakovány údaje rozhodnutí o svolání sjezdu (odst. 1) a delegační lístky, se sjezdovým delegátům doručují nejméně patnáct dnů před dnem konání sjezdu.

/3/    K pozvánce a delegačnímu lístku se připojují písemné podklady k sjezdovému jednání, tj. zejména texty zpráv nebo jejich souhrnů a návrhů usnesení. Podklady podle rozhodnutí výkonného výboru SH ČMS mohou být vhodným způsobem zveřejněny a podle okolností k nim uspořádána vnitřní nebo také veřejná diskuse, její obsah a výsledky jsou pak shrnovány v rámci programu jednání sjezdu.

 

  Čl. 37

Konání sjezdu

/1/    Řádný sjezd se koná jednou za pět let, nejpozději do konce kalendářního roku, který je pátým rokem po konání předcházejícího řádného sjezdu.

/2/    Shromáždění starostů OSH může rozhodnout o svolání mimořádného sjezdu,  vyžaduje-li to zájem sdružení, a to na základě písemné žádosti

a)  výkonného výboru nebo ústřední kontrolní a revizní rady sdružení,

     vyžaduje-li to závažný a naléhavý zájem sdružení, anebo

b) dvoutřetinové  většiny sborů.

   Shromáždění starostů OSH rozhoduje absolutní kvalifikovanou většinou

/3/    Z žádostí uvedených v odst. 2, doručených shromáždění starostů OSH musí být zřejmý důvod svolání mimořádného sjezdu, tj. ve kterých skutečnostech se spatřuje zájem, popř. závažný a naléhavý zájem sdružení. Žádosti sborů ve smyslu odst. 2 písm. b) se musí shodovat alespoň co do podstaty záležitosti, pro níž má být mimořádný sjezd svolán.

/4/  Mimořádný sjezd se koná do šesti měsíců od rozhodnutí shromáždění starostů OSH o jeho svolání.

 

Čl. 38

Průběh sjezdu

/1/    Delegáti sjezdu jsou povinni

a)        dostavit se pokud možno alespoň jednu hodinu před stanoveným zahájením a během jednání se zdržovat v jednacím sále,

b)        prokázat se platným členským průkazem SH ČMS a delegačním lístkem potvrzeným OSH,

c)        zapsat se do listiny přítomných; správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem zapisovatelé, ověřovatelé zápisu a předsedající, který zahajuje sjezd (odst. 3).

/2/    Sjezd je způsobilý k jednání a rozhodování, dostaví-li se absolutní většina delegátů alespoň do jedné hodiny po uplynutí stanoveného času zahájení sjezdu.

/3/    Sjezdové jednání zahajuje pověřený člen shromáždění starostů OSH, který konstatováním listiny přítomných vyhlásí, zda sjezd je způsobilý k jednáni a rozhodování (odst. 2).

/4/    Jestliže sjezd je způsobilý k jednání a rozhodování, předsedající navrhne

a)        zvolit pracovní předsednictvo, sčitatele hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sjezdové pracovní komise,

b)        schválit program jednání, jednací a volební řád.

/5/    Další jednání sjezdu řídí člen pracovního předsednictva (předsedající sjezdu), kterého určí pracovní předsednictvo. Způsob volby a počet členů pracovního předsednictva je určen schváleným jednacím a volebním řádem. Členové pracovního předsednictva se mohou v řízení jednání střídat. Proti způsobu řízení předsedajícím může kterýkoli delegát vznést námitky: o nich rozhodne pracovní předsednictvo.

/6/    Sjezd nadále může rozhodovat (usnášet se) jen o záležitostech schváleného programu (odst. 4 písm. b).

/7/    Ke každé záležitosti projednávané na sjezdu (podle stanoveného programu) musí být umožněna diskuse, její součástí může být předložení návrhu pozměňovacích nebo zamítavých rozhodnutí. Diskuse může být časově omezena, zejména stanovením délky diskusních vystoupení. Předsedající je oprávněn diskutujícímu odejmout slovo, jestliže překračuje sjezdem určený časový limit pro diskusní vystoupení nebo zjevně překračuje rámec programu jednání.

/8/    Hlasování se děje tajnou volbou nerozhodne-li prostá většina, že hlasování má být veřejné (aklamací)/9/   Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně v záležitostech

a)        stanov a symbolů kvalifikovaná většina,

b)        zániku sdružení absolutní kvalifikovaná většina,

c)        ostatních prostá většina.

 

 

Čl. 39

Zápis z jednání sjezdu

/1/    O průběhu sjezdu se vyhotovuje zápis, jehož správnost potvrzují svými podpisy zapisovatelé a ověřovatelé zápisu (čl. 38 odst. 4 písm. a) a všichni předsedající sjezdu (čl. 38 odst. 3, 4, 5).

/2/    Do zápisu je oprávněn nahlédnout každý delegát sjezdu.

/3/    O výsledcích sjezdu, zvláště o přijatých usneseních, jsou ostatní orgány sdružení a organizační jednotky bez zbytečného odkladu informovány, zpravidla v hasičském tisku.

/4/    Na základě rozhodnutí pracovního předsednictva, popř. výkonného výboru SH ČMS, se výsledky sjezdového jednání vhodným způsobem zveřejňují.

 

Čl. 40

Náhradní sjezd

/1/    Nedostaví-li se potřebný počet delegátů (čl. 38 odst. 2), vyhlásí předsedající, že sjezd se nekoná a bude se konat náhradní sjezd v místě a čase, které určí shromáždění starostů OSH, a to do šesti měsíců od doby původně svolaného sjezdu.

/2/    V případě, že se nedostaví potřebný počet delegátů náhradního sjezdu, zahájení sjezdu se odkládá o čtyři hodiny a bude se konat za předpokladu přítomnosti nejméně jedné třetiny zvolených delegátů. V tomto případě však sjezd nemůže rozhodnout o zániku sdružení.

 

                                                    Čl. 41

Shromáždění starostů OSH

/1/    Shromáždění starostů OSH (dále jen „shromáždění starostů“) je stálým rozhodovacím orgánem SH ČMS v době mezi sjezdy.

/2/    Tvoří jej starostové OSH a starosta SH ČMS. S hlasem poradním se jej zúčastňují členové výkonného výboru SH ČMS, ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH  a členové ÚKRR.

/3/    Shromáždění starostů

a)        svolává sjezd SH ČMS,

b)        rozhoduje o jeho přípravě,

c)        schvaluje podklady (zprávy a návrhy) pro  jednání a rozhodnutí sjezdu.

/4/    Shromáždění starostů po projednání rozhoduje zejména

a)        o ročních průběžných zprávách, týkajících se činnosti a výsledku hospodaření SH ČMS,

b)        o ročním rozpočtu SH ČMS a výši základního příspěvku na činnost SH ČMS (čl. 74, odst. 6),

c) o vzniku a zániku organizačních jednotek zřizovaných ústředními orgány SH ČMS,

 d) přijímá doporučení k zásadním a strategickým rozhodnutím ve vztahu

     k obchodním společnostem, v nichž je SH ČMS zakladatelem,

     akcionářem nebo společníkem. K zamezení střetu zájmů nebude člen

     shromáždění  starostů hlasovat k problému, který se jej týká a zároveň se

     o tyto absentující hlasy sníží kvórum. Další záležitosti týkající se střetu

    zájmů stanoví vnitřní předpis.

e) rozhoduje o roční  zprávě ÚKRR,

f)  rozhoduje o postupu zástupce SH ČMS při hlasování na valných

  hromadách obchodních společností, ve kterých SH ČMS vlastní více

  než 25% majetkových podílů s hlasovacím právem, v případě, že se

  jedná o změny v kmenovém jmění, složení představenstva nebo dozorčí

  rady  nebo změně stanov.

/5/    Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem sdružení, shromáždění starostů

a) projednává a rozhoduje též záležitosti uvedené v čl. 35 odst. 3 vyhrazené sjezdu, s výjimkou zániku sdružení.

b)        je oprávněno odvolat výkonný výbor, jednotlivé členy výkonného výboru, starostu nebo jednotlivé jeho náměstky, předsedu a členy UKRR, jestliže závažným způsobem porušují své povinnosti,

c) je oprávněno zvolit nový výkonný výbor a doplnit výbor o nové členy

    výkonného výboru, jestliže jejich počet klesne pod stanovený počet

    určený usnesením sjezdu ; uvolní-li  se funkce starosty nebo některého z

         jeho náměstků, shromáždění  starostů zvolí nového,

d) je oprávněno zvolit předsedu a další  členy ÚKRR.

 

Čl. 42

Konání shromáždění starostů

/1/    Řádné shromáždění starostů se koná zpravidla jednou ročně, nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku.

/2/    Mimořádné shromáždění starostů se koná

a)        ze závažných důvodů z rozhodnutí výkonného výboru,

b)        na odůvodněnou žádost nejméně dvou třetin OSH s tím, že musí být svoláno do devadesáti dnů po dni, kdy došla poslední žádost potřebná
k naplnění stanoveného počtu žádostí.

/3/    Shromáždění starostů  svolává výkonný výbor písemnou pozvánkou, v níž je zejména uveden navrhovaný program, popř. ze kterých důvodů je mimořádné shromáždění svoláváno, kde a kdy se koná. Pozvánka se doručuje členům nejméně čtrnáct dnů před dnem shromáždění spolu s materiály o kterých se bude jednat a rozhodovat.

/4/ Shromáždění starostů je způsobilé rozhodovat

     a)  v záležitostech uvedených v čl. 35 odst. 3 a 4 vyhrazených Sjezdu,

     s výjimkou zániku sdružení, hlasy starostů OSH podle klíče jeden hlas

     na každých započatých 1000 členů podle posledního známého,

     shromážděním schváleného stavu členské základny. Starosta SH ČMS

     má jeden hlas.

      b) v ostatních záležitostech je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho 

          členů.

/5/  Shromáždění starostů řídí starosta SH ČMS nebo jiný pověřený člen

      výkonného výboru SH ČMS.

 

Oddíl třetí: Ústřední výkonné orgány SH ČMS

Čl. 43

Postavení a organizace

/1/    Ústřední výkonné orgány

a)        připravují jednání a rozhodnutí nejvyšších (rozhodovacích) orgánů sdružení a přijatá rozhodnutí provádějí,

b)        řídí činnost SH ČMS v období mezi zasedáními těchto orgánů,

c)        vyřizují běžné záležitosti SH ČMS.

/2/    Ústředními výkonnými orgány jsou

a) výkonný výbor SH ČMS,

b) vedení SH ČMS,

c)        starosta SH ČMS,

d) náměstkové starosty SH ČMS,

/3/    Pokud není dále stanoveno jinak, výkonné orgány se řídí ve své činnosti

        organizačním řádem

 

 

Čl. 44

Výkonný výbor SH ČMS

/1/  Výkonný výbor SH ČMS (dále jen „VV“) zajišťuje provádění rozhodnutí

        sjezdu a shromáždění starostů .

/2/   Výkonný výbor SH ČMS je nadřízen vedení sdružení

/3/  Členy  VV  jsou starosta SH ČMS,  jeho náměstkové a vedoucí ústředních odborných rad a další členové v počtu určeném usnesením sjezdu.

/4/    Jednání VV se zúčastňuje s hlasem poradním předseda nebo místopředseda ústřední kontrolní a revizní rady a ředitel Kanceláře SH ČMS. VV může přizvat na jednání starosty KSH a ředitele ÚHŠ a CHH.

/5/    VV zejména

a)        připravuje podklady (zprávy a návrhy) pro jednání sjezdu, které pak projednává shromáždění starostů OSH a předkládá je sjezdu,

b)        sestavuje podklady (zprávy a návrhy) pro shromáždění starostů OSH,

c)        organizuje, koordinuje a řídí provedení jednak rozhodnutí sjezdu, nevyhradí-li si tuto činnost shromáždění starostů, jednak rozhodnutí shromáždění starostů OSH,

d)        určuje zaměření činnosti ústředních odborných rad, které zřizuje (čl. 7 odst. 8) a které kontroluje a koordinuje,

e) koordinuje činnost krajů, 

f) zřizuje ÚHŠ a CHH, projednává a schvaluje zprávy o jejich činnosti a hospodaření a schvaluje jejich ředitele nebo vedoucí,

g) odpovídá za  vydávání odborných a jiných publikací, časopisů, periodik a propagačních materiálů,

h)        projednává a schvaluje

ha) zprávy o výsledcích činnosti v jednotlivých oblastech a zprávy o činnosti ústředních odborných rad,

hb) zaměření a plány činnosti, včetně hospodaření ústředních orgánů a   kanceláře a plány internátní přípravy,

hc) statuty ÚHŠ a CHH,

       hd) postup a mandát zástupce SH ČMS při hlasování na valných  

                  hromadách obchodních společností, ve kterých SH ČMS vlastní 

                  majetkové podíly s hlasovacím právem, s výjimkou postupů

                  vyhrazených shromáždění starostů  podle čl. 41odst. 4 písm. f).

    i)  projednává

        ia) zprávy ústřední kontrolní a revizní rady o provedených 

             kontrolách a revizích

        ib) zprávy o výsledcích činnosti a hospodaření

/6/    VV dále projednává a schvaluje

a)        v personálních věcech zejména

aa) systemizaci pracovních míst, platový řád a směrnice pro poskytování odměn zaměstnancům Kanceláře,

ab)                metodiku úpravy pracovně-právních vztahů v organizačních jednotkách,

ac) plán výchovy a vzdělávání odborných pracovníků podle jejich zařazení a vysílání pracovníků ke studiu a na stáže do zahraničí,

ad)                 návrhy na udílení čestných vyznamenání a titulů (čl. 14, odst. 1),

ae) složení delegací SH ČMS, vysílaných do zahraničí,

af)  jmenování a odvolání ředitele Kanceláře SH ČMS,

ag)  jmenování ředitelů organizačních jednotek zřizovaných ústředními orgány na základě výsledků uskutečněného výběrového řízení
a jejich odvolání (čl. 86 a 87),

b)        v hospodářských věcech projednává  zejména

ba)                zaměření činnosti v jednotlivých oblastech a jejich ekonomické zajištění, včetně požadavků o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu,

bb)                zprávy o pololetních a ročních výsledcích hospodaření SH ČMS,

bc)                roční prováděcí hospodářský plán a rozpočet SH ČMS,

bd)                výdaje a smlouvy v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem,

be) projednává a navrhuje zásadní a strategická rozhodnuti ve vztahu k obchodním společnostem, kde je SH ČMS zakladatelem, akcionářem nebo společníkem.

/7/   Členem VV může být jen osoba splňující podmínky § 10a zákona

        č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. Funkční období člena VV skončí

        dnem, kdy přestane splňovat tyto podmínky pro výkon funkce.

/8/    Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Čl. 45

Jednání výkonného výboru SH ČMS

/1/    Zasedáni VV se koná nejméně jednou za dva měsíce. Svolává je starosta SH ČMS nebo 1. náměstek starosty, příp. v jeho nepřítomnosti pověřený člen vedení SH ČMS písemnou pozvánkou s uvedením programu jednání.

/2/    Členům VV jsou doručovány – spolu s pozvánkou – v dostatečném časovém předstihu před zasedáním písemnosti potřebné k jednání a rozhodnutí.

/3/    Výkonný výbor je způsobilý jednat a rozhodovat, je-li přítomna absolutní většina jeho členů.

/4/    Zasedáni VV, popř. projednávání jednotlivých záležitostí programu (pořadu) jednání, mohou být přítomny – pokud jsou pozvány – další osoby, zejména zaměstnanci, další pracovníci sdružení a členové orgánů sdružení. Tyto osoby mají poradní hlas.

/5/    Zasedání VV řídí starosta SH ČMS nebo 1. náměstek starosty, příp. některý z jeho náměstků pověřený vedením SH ČMS.

/6/    Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty SH ČMS, popř. není-li přítomen, hlas předsedajícího.

/7/    O průběhu zasedání VV se vyhotovuje zápis podle obecných ustanovení stanov s tím, že ověřovatelé zápisu jsou dva.

/8/    Informace o výsledcích zasedání VV se zpravidla zveřejňuje v informačních médiích SH ČMS.

 

Čl. 46

Vedení SH ČMS

/1/    Vedení sdružení (dále jen „vedení“)

a)        projednává a rozhoduje záležitosti stanovené organizačním řádem sdružení nebo mu svěřené VV,

b)        připravuje podklady pro jednání VV a provádí jeho rozhodnutí,

c)        určuje zaměření řídicích činností starosty, náměstků starosty a ředitele Kanceláře sdružení,

d) vyřizuje běžné záležitosti řízení SH ČMS,

e)        o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV.

/2/    Vedení tvoří starosta a jeho náměstkové.

/3/   Zasedání vedení se koná podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Svolává je starosta z vlastní iniciativy nebo na žádost některého z členů jeho vedení.

/4/    Vedení rozhoduje většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty.

/5/    Rozhodovat lze též po písemném projednání za podmínek uvedených v čl. 11.

/6/    Nesouhlasí-li člen vedení s rozhodnutím, může žádat projednáni záležitosti na nejbližším zasedání VV. Taková záležitost musí být zařazena do programu (pořadu) zasedání. Jde-li o naléhavou (závažnou a neodkladnou) záležitost, musí být zasedání VV svoláno do deseti dnů.

/7/    Ředitel Kanceláře se zúčastňuje jednání vedení SH ČMS s hlasem poradním.

Čl. 47

Starosta SH ČMS, jeho náměstkové a ředitel Kanceláře

/1/    Starosta SH ČMS:

    a)  je představitelem sdružení, který jedná za VV (čl. 1 odst. 5) a je          

         zpravidla zaměstnancem SH ČMS,

    b)  nesmí být členem vedení a představenstva obchodních společností se

         kterými je SH ČMS přímo nebo prostřednictvím jiného subjektu  

         nepřímo, ekonomicky spojené. Za ekonomické spojení se v tomto 

         smyslu považuje vlastnictví více než 25% majetkových podílů

         s hlasovacím právem.

/2/ Starostou SH ČMS může být jen osoba  splňující  podmínky   § 10a  zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. Funkční období starosty SH ČMS skončí dnem, kdy přestane splňovat tyto podmínky pro výkon funkce.

/3/  Starosta SH ČMS

a)        připravuje jednání a rozhodnutí výkonných orgánů a zajišťuje plnění jejich rozhodnutí, pokud si je nevyhradily samy,

b)        po projednání ve VV jmenuje a řídí ředitele Kanceláře sdružení,  koordinuje činnost náměstků starosty SH ČMS, přitom je oprávněn vyhradit si přímé řízení jednotlivých úseků nebo záležitostí v působnosti Kanceláře,

c)        vyřizuje běžné záležitosti sdružení a Kanceláře mezi jednáními vedení SH ČMS,

d) ze své činnosti je odpovědný sjezdu a podává zprávy ústředním 

    orgánům sdružení (čl. 30 odst. 4 písm. a), b) c) d)  a g).

/4/  Starosta určuje, který z jeho náměstků je prvním náměstkem starosty.          

/5/   Náměstkové starosty:

     a) působí v činnostech svěřených jim podle čl. 46 odst. 1 písm. c),

      b nesmí být předsedou představenstva obchodních společností, se kterými

         je SH ČMS přímo nebo prostřednictvím jiného subjektu nepřímo 

         ekonomicky spojené. Za ekonomické spojení se v tomto smyslu 

         považuje vlastnictví více než 25% majetkových podílů s hlasovacím 

         právem.

/6/  Ředitel Kanceláře SH ČMS, řídí činnost Kanceláře, podle pokynů

       starosty SH ČMS a usnesení vedení SH ČMS.

 

Oddíl čtvrtý: Ústřední poradní orgány

Čl. 48

Ústřední odborné rady

/1/    Ústřední odborné rady (dále jen „rady“) jsou stálými poradními pracovními (pomocnými, konsultačními, koordinačními a instrukčně metodickými) orgány SH ČMS, které

a) navrhují orgánům, které je zřídily, odbornou, popř. věcnou, organizační a právní stránku jednotlivých oborů činnosti sdružení a navrhují opatření k jejich řešení, včetně předkládání návrhů a úprav obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů sdružení,

b)        připravují opatření k metodickému řízení těchto činností, působí k realizaci přijatých opatření a vyjadřují se k navrhovaným opatřením ve styčných činnostech,

c)        zabezpečují výměnu informací a zkušeností a jejich sdělování zejména publikační a školicí činností a prostřednictvím odborných konferencí (čl. 49).

/2/    Jednotlivé obory činností, pro něž jsou rady zřizovány, určuje orgán SH ČMS, který radu nebo rady vytvořil  (čl. 7 odst. 8). Tento orgán stanovuje počet členů rady a určuje vedoucího rady.

/3/  Rozhodnutí a stanoviska rad mají povahu doporučující.

/4/ Orgánu, který radu vytvořil, je rada odpovědna ze své činnosti; tomuto orgánu rada předkládá nejméně jednou ročně zprávy o své činnosti.

/5/    Zvláštní postavení má rada mládeže a aktiv zasloužilých hasičů.

/6/    Podrobnosti stanoví vnitřní předpis sdružení.

 

Čl. 49

Ústřední odborné konference

/1/    Ústřední odborné konference (dále jen „konference“) jsou pracovními (poradními a konsultačními) orgány SH ČMS, které  svolává VV k výměně odborných názorů jednotlivých oborů činnosti sdružení.

/2/    Konference jsou připravovány, svolávány, organizovány a řízeny VV.

/3/    Účastníky jednání konferencí jsou VV  pozvaní členové sdružení, kteří působí v příslušném oboru, vedoucí ústředních, krajských a okresních odborných rad obdobného zaměření a další odborníci.

/4/    Rozhodnutí konferencí mají povahu doporučující.

 

Oddíl pátý: Ústřední kontrolní orgány

Čl. 50

Ústřední kontrolní a revizní rada

/1/   Ústřední kontrolní a revizní rada (dále jen „ÚKRR„ nebo „rada„) je nejvyšším kontrolním orgánem SH ČMS.

/2/    Rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná sjezdu a shromáždění starostů. Rada a kterýkoli její člen není oprávněn zasahovat do činnosti kteréhokoli orgánu sdružení, zejména pozastavovat rozhodnutí nebo přikazovat jeho vydání, zrušení či změnu.

/3/    Počet členů rady určuje sjezd. Rada si ze svých členů volí  místopředsedu.

/4/   Členem ÚKRR může být jen osoba splňující podmínky § 10a

        zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. Funkční období člena ÚKRR

        skončí dnem, kdy přestane splňovat tyto podmínky pro výkon funkce.

 

Čl. 51

Zákaz konkurence

/1/ Členy Ústřední kontrolní a revizní rady nemohou být starostové organizačních jednotek SH ČMS s právní subjektivitou a ředitelé nebo náměstci Ústředních hasičských škol a Centra hasičského hnutí, jsou-li tyto funkce ustaveny.

/2/ Členem Ústřední kontrolní a revizní rady nemůže být osoba, která je zároveň členem statutárního nebo kontrolního orgánu  obchodní společnosti, ve které má SH ČMS nebo její organizační složka podle bodu 1 tohoto článku majetkovou účast.

 

Čl. 52

Úkoly a práva ÚKRR

/1/    ÚKRR se ve své činnosti zaměřuje zejména

a)        na dodržování zákonů, stanov, směrnic, vnitřních předpisů a rozhodnutí ústředních orgánů; rozhodnutí nižších orgánů může kontrolovat  s vědomím příslušné nižší kontrolní a revizní rady nebo v případě její nečinnosti a nebo jestliže ve svých důsledcích by šlo o záležitost společného zájmu,

b)        na hospodaření sdružení, jednotlivých organizačních jednotek, jmenovitě na správu, užívání a nakládání s majetkem sdružení,

c)        na ochranu majetku sdružení,

d)        na výdělečnou, zvláště podnikatelskou činnost organizačních jednotek; přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti, pokud by touto činností mohl být dotčen majetek sdružení.

/2/    Rada, popř. její jednotliví pověření členové, je oprávněna a podle okolností povinna

a)        nahlížet do všech písemností orgánů a organizačních jednotek sdružení a pořizovat si z nich výpisy nebo jejich opisy, v naléhavých případech zajišťovat prvopisy, popř. jiné předměty, které by mohly sloužit k doložení kontrolních zjištění,

b)        být přítomna jakémukoli jednání orgánu, při kterém se rozhoduje; jednání rozhodovacích orgánů SH ČMS a též zasedání VV SH ČMS se s hlasem poradním povinně zúčastňuje  předseda nebo místopředseda,

c)        požadovat vysvětlení, popř. i písemné, od kteréhokoliv orgánu SH ČMS (s výjimkou ústředních rozhodovacích orgánů), zaměstnance nebo jiného pracovníka sdružení a v závažných záležitostech od kteréhokoli člena SH ČMS, popř. třetí osoby.

 

Čl. 53

                                              Činnost ÚKRR

/1/    Kontrolní úkony ÚKRR provádí zpravidla ve skupinách a může si k nim přizvat odborníky jednotlivých profesí.

/2/    Z každého úkonu se sepisuje záznam, s nímž je – až na výjimky – seznamován orgán nebo osoba, jíž se kontrola týká nebo dotýká. Výjimky se týkají případů, v nichž by seznámení a výsledky kontroly mohlo způsobit nežádoucí důsledky. Záznam má obsahovat výsledky kontrolních zjištění a návrhy na opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V závažných případech o výsledcích kontroly, popř. o kontrolních zjištěních, ještě v jejich průběhu ÚKRR informuje vedení sdružení nebo některého jeho člena.

/3/    Zasedání rady se koná nejméně jednou za tři měsíce, svolává je předseda, popř. na žádost kteréhokoli člena i mimořádně v naléhavých záležitostech.

/4/    Zasedání rady řídí její předseda nebo místopředseda, případně pověřený člen rady.

/5/    Zasedání

a)        projednává a sestavuje plány kontrolní činnosti,

b)        zevšeobecňuje získané poznatky a zkušenosti a náležitým způsobem je využívá, zejména k působení na jejich odstranění,

c) vydává metodické pokyny nižším KRR,

d) sestavuje předepsané zprávy ústředním orgánům.

 

Oddíl šestý: Kancelář sdružení

Čl. 54

Působnost a vnitřní organizace

/1/ Kancelář sdružení (dále jen „Kancelář„) bezprostředně zabezpečuje zejména činnost ústředních orgánů na úseku

a)        hospodářsko správním,

b)        administrativním a sekretářském,

c)        technicko-organizačním,

d)        dokumentačním a registračním,

     e) dopravním a spojovacím,

     f) poradensko-informačního servisu.

/2/    Kancelář má potřebný počet zaměstnanců a dalších pracovníků.

/3/    Ředitel Kanceláře podle pokynů starosty SH ČMS, usnesení vedení SH ČMS, řídí činnost Kanceláře (odst. 1) a je nadřízen všem zaměstnancům a dalším pracovníkům působícím v Kanceláři.

/4/    Organizaci a složení Kanceláře včetně systemizace funkcí a úpravy způsobu jejich obsazování stanoví vnitřní předpis.

 

 

           HLAVA SEDMÁ : KSH, ORGÁNY KSH A KANCELÁŘ

 

                                        Oddíl první : KSH

 

Čl.  55

Postavení a vnitřní organizace

 /1/ KSH v rozsahu stanoveném těmito stanovami 

      analyzuje,koncipuje,koordinuje a organizačně zabezpečuje činnost 

      sdružení  ve stanoveném územním obvodu zejména ve směru :

a)  činnosti,jmenovitě na úseku požární ochrany

            aa) se státními orgány a obcemi

            ab) s veřejností,fyzickými a právnickými osobami

      b)  vnitřní činnosti a záležitosti

             ba) koordinace činnosti OSH

             bb) organizování a zajišťování krajských akcí sdružení

             bc) součinnost okresních odborných rad

 /2/ KSH vytváří:

a)  volené krajské orgány

b)  kancelář s potřebným počtem zaměstnanců, je-li to vhodné a účelné.

 /3/ Orgány KSH jsou

a)  shromáždění představitelů OSH

b)  výkonný výbor

          c)  vedení, bude-li rozhodnutím výkonného výboru ustaveno

          d)  starosta KSH

          e)  kontrolní a revizní rada KSH

/4/ Výkonný výbor KSH je tvořen starosty a dalšími funkcionáři 

      OSH kraje v počtu schváleném shromážděním představitelů OSH  

      v kraji.

/5/ Výkonný výbor KSH má možnost ustavit v určeném počtu 

     vedení. Vedení tvoří starosta KSH a náměstkové starosty KSH.

/6/ KSH je vybaveno nezbytným majetkem,který užívá a je s ním

     oprávněno   za  stanovených podmínek disponovat a který je 

     nutno spravovat a chránit.

/7/ Finanční prostředky  na svoji činnost zajišťuje KSH

      v součinnosti s VV SH ČMS.

/8/ Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

  

Čl. 56

                                                     Působnost

Ve své působnosti se KSH řídí přiměřeně obdobně ustanoveními čl. 31 až 

34 s tím, že vychází z pokynů ústředních orgánů s přihlédnutím k potřebám, poměrům a  situaci v kraji.

 

 

      Oddíl druhý : Rozhodovací orgány KSH

 

         Čl. 57

          Shromáždění představitelů OSH

/1/  Shromáždění představitelů OSH je stálým rozhodovacím orgánem KSH

/2/  Tvoří je starosta KSH a starostové OSH, která působí v obvodě působnosti

       KSH, případně další představitelé těchto OSH podle klíče, který určí

       výkonný výbor KSH. S hlasem poradním se jej zúčastňují další členové

       výkonného výboru KSH a předseda a ostatní členové KRR KSH.

/3/  Shromáždění představitelů OSH rozhoduje zejména o

       a)  zprávách týkajících se činnosti a hospodaření KSH,

b)  ročních průběžných zprávách  týkajících se činnosti KSH,

c)  ročním rozpočtu,

d)  zaměření činnosti sdružení v kraji,

e)  zaměření činnosti KSH na období do příštího řádného zasedání.

f)  počtu členů výkonného výboru KSH, oborech činnosti, k nimž jsou

     ustavovány odborné rady KSH a o počtu členů kontrolní a revizní

     rady KSH

g)  výši dodatečného příspěvku na činnost KSH.

 

/4/  Shromáždění představitelů OSH

a)  volí a odvolává

 1. výkonný výbor KSH, starostu KSH, jednotlivé členy výkonného         

       výboru KSH, 

ab) předsedu a členy kontrolní a revizní rady KSH,

   b)  jmenuje a odvolává vedoucí odborných rad KSH.

/5/  Shromáždění představitelů OSH se koná podle potřeby, nejméně však 

      jedenkrát ročně. Svolává je výkonný výbor KSH.

/6/  Shromáždění představitelů OSH v Praze vykonává shromáždění 

      představitelů sborů

 

 

          Oddíl třetí: Výkonné orgány KSH

 

          Čl. 58

Výkonný výbor KSH

/1/ Výkonné orgány KSH

      a)  řídí činnost KSH,

      b)  vyřizují běžné záležitosti KSH

/2/ Výkonnými orgány jsou

       a) výkonný výbor KSH

       b) vedení (viz. čl. 55 odst. 3 písm. c)

       c) starosta KSH

/3/ Výkonný výbor je nadřízen vedení ( viz. čl. 55 odst 3 písm. c)

      a starostovi KSH

/4/ Výkonný výbor  KSH (dále jen VV KSH)

 a) svolává shromáždění představitelů OSH,

 b) projednává všechny záležitosti spadající do jeho územní působnosti

         c) provádí rozhodnutí ústředních rozhodovacích a  výkonných orgánů

         d) navrhuje starostovi KSH jmenování určeného zaměstnance KSH, 

              popř. jeho odvolání

/5/ VV KSH tvoří

   a) starosta KSH

   b) náměstkové starosty KSH

   c) další členové minimálně v počtu OSH začleněných v kraji

/6/ Jednání VV KSH se zúčastňuje s hlasem poradním předseda nebo 

     místopředseda kontrolní a revizní  rady  KSH a určený zaměstnanec KSH  

     je-li ustaven

/7/ Působnost, pravidla jednání a rozhodování VV KSH a vedení se

     přiměřeně  obdobně a  z hlediska postavení KSH řídí  působností, pravidly

     jednání a rozhodování VV SH  ČMS a vedení SH ČMS, případně VV

     OSH.

 

 

 

 

 

Čl. 59

Starosta KSH, zaměstnanci KSH

 Starosta KSH

        a)  projednává a rozhoduje svěřené mu záležitosti VV  KSH

        b)  obsahově připravuje jednání VV KSH a provádí jeho rozhodnutí

        c)  rozhoduje běžné záležitosti KSH a řídí činnost zaměstnanců

        d)  o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV KSH

 

 

Oddíl čtvrtý: Poradní orgány KSH

 

 Čl. 60

Odborné rady KSH

/1/  Odborné rady KSH jsou stálými poradními  (pracovními, konsultačními,

      koordinačními a instrukčně metodickými) orgány KSH s postavením,

      organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně ústředním odborným

      radám (čl. 48).

/2/ VV KSH ustavuje aktiv zasloužilých hasičů

 

 

Oddíl  pátý : Kontrolní orgány KSH

 

Čl. 61

Kontrolní a revizní rada KSH

Kontrolní a revizní rada KSH je  kontrolním orgánem KSH s postavením, organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústřední kontrolní a revizní radě (čl. 52 a následující)

 

HLAVA OSMÁ: OSH, ORGÁNY OSH A KANCELÁŘ

Oddíl první: OSH

Čl. 62

Postavení a vnitřní organizace

/1/    OSH v rozsahu vymezeném těmito stanovami analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí a organizačně zabezpečuje činnost sdružení a sborů ve stanoveném územním obvodu zejména ve směru

a)        součinnosti, jmenovitě na úseku požární ochrany

aa) se státními orgány a obcemi,

ab)                s veřejností, fyzickými a právnickými osobami,

b)        vnitřní činnosti a záležitosti.

/2/    OSH vytváří

a)        volené okresní orgány,

b)        kancelář s potřebným počtem zaměstnanců a dalších pracovníků, je-li to vhodné a účelné.

/3/    Orgány OSH jsou

a)        shromáždění delegátů sborů,

b)        shromáždění představitelů sborů,

c)        výkonný výbor OSH,

d)  vedení, bude-li rozhodnutím VV ustaveno 

e) starosta OSH, 

f) odborné rady OSH,

g)        kontrolní a revizní rada OSH,

h)        okrskové orgány a městské výbory pokud je OSH ustaví (čl. 63 odst.2 a čl. 71).

/4/ Výkonný výbor OSH má možnost ustavit v určeném počtu 

      vedení. Vedení tvoří starosta OSH a náměstkové starosty OSH.

/5/  OSH je vybaveno nezbytným majetkem, který užívá a s ním je oprávněno

      za stanovených podmínek disponovat a který je povinno spravovat a

      chránit.

/6/  OSH přispívá na činnost SH ČMS stanovenými peněžními částkami (čl.

      74 odst. 6).

 

Čl. 63

Působnost

/1/    Ve své působnosti se OSH přiměřeně obdobně řídí ustanoveními čl. 31 až 34 s tím, že vychází z pokynů ústředních orgánů a kraje s přihlédnutím k poměrům, situaci a potřebám v okrese.

/2/    OSH je oprávněno zřizovat okrsky nebo městské výbory, ustavovat jejich orgány a svěřovat jim část své působnosti.

 

Oddíl druhý: Rozhodovací orgány OSH

Čl. 64

Shromáždění delegátů sborů

/1/    Shromáždění delegátů sborů (dále jen „shromáždění delegátů“) je nejvyšším rozhodovacím orgánem OSH.

/2/    Shromáždění delegátů tvoří delegáti, zvolení valnými hromadami sborů, jež působí v územním obvodu OSH. Klíč (poměr počtu delegátů k počtu členů) určuje svolavatel (odst. 3).

/3/    Shromáždění delegátů svolává shromáždění představitelů sborů ve lhůtách uvedených v odst. 6. Nedostaví-li se ve stanovenou hodinu absolutní většina zvolených delegátů sborů, za jednu hodinu poté se koná shromáždění delegátů za předpokladu přítomnosti nejméně jedné třetiny zvolených delegátů.

/4/    Shromáždění delegátů jedná a rozhoduje

a)        o změně symbolů OSH,

b)        o zprávách týkajících se činnosti a hospodaření OSH,

c)        o zprávě okresní kontrolní a revizní rady,

d)        o zaměření činnosti sdružení v okrese,

e)        o počtu členů výkonného výboru OSH, náměstků starosty OSH, o oborech činnosti, k nimž jsou ustavovány odborné rady OSH, a o počtu členů kontrolní a revizní rady OSH.

f)  o výši dodatečného příspěvku na činnost OSH

/5/    Shromáždění delegátů

a)        volí a odvolává

aa) starostu OSH, jeho náměstky a další členy výkonného výboru OSH,

ab)                předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady,

 

b) volí delegáty sjezdu SH ČMS a kandidáty na funkce ve vyšších  

    orgánech SH ČMS.

/6/    Zasedání shromáždění delegátů se koná

a)        jako řádné jednou za pět roků ve lhůtě ne kratší třiceti dnů přede dnem, na který byl svolán řádný sjezd SH ČMS,

b)        jako mimořádné ve lhůtě ne kratší dvaceti dnů přede dnem, na který byl svolán mimořádný sjezd SH ČMS

ba)                ze závažných důvodů, na základě rozhodnutí shromáždění představitelů sborů,  vyžaduje-li to zájem OSH

     bb) po podání písemné žádosti výkonného výboru nebo okresní

kontrolní a revizní rady, vyžaduje-li to závažný a naléhavý zájem OSH

bc)                ve lhůtě 3 měsíců od doručení žádosti dvoutřetinové většiny sborů, působících v obvodu OSH.

/7/    Shromáždění delegátů je oprávněno vyjadřovat se ke všem záležitostem, které jsou předmětem navrhovaného programu jednání sjezdu, navrhnout další záležitosti k projednání sjezdu, pověřit některého z delegátů, aby tlumočil stanoviska shromáždění delegátům popř. doporučovat delegátům jednotný postup na sjezdu.

/8/    Jednání a rozhodování shromáždění delegátů se řídí obecnými ustanoveními stanov.

 

Čl. 65

Shromáždění představitelů sborů

/1/  Shromáždění představitelů sborů (dále jen „shromáždění představitelů„) je

       stálým rozhodovacím orgánem OSH v období mezi řádnými zasedáními

       shromáždění delegátů.

/2/  Tvoří je starosta OSH a starostové sborů nebo představitelé sborů, které

       působí v obvodě působnosti OSH , s hlasem poradním se jej zúčastňují

       členové výkonného výboru OSH a členové OKRR

/3/  Shromáždění představitelů zejména

a)        svolává shromáždění delegátů sborů,

b)        rozhoduje o jeho přípravě,

c)        sestavuje podklady pro jeho jednání a rozhodnutí.

/4/  Shromáždění představitelů po projednání rozhoduje zejména

a)        o ročních průběžných zprávách, týkajících se činnosti a výsledků hospodaření OSH,

b)        o ročním rozpočtu,

c)        o zaměření činnosti na období do příštího řádného zasedání.

/5/    Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem sdružení, shromáždění představitelů projednává a rozhoduje též záležitosti vyhrazené shromáždění delegátů sborů uvedené v čl. 64 odst. 4.

/6/    Shromáždění představitelů je oprávněno

a)        odvolat výkonný výbor OSH, jednotlivé členy výkonného výboru, starostu OSH nebo jeho náměstky a vedoucí odborných rad OSH, předsedu a členy OKRR, jestliže závažným způsobem porušují své povinnosti,

b)        zvolit orgány uvedené v odst. 6 písm. a), jestliže došlo k uprázdnění některé takové funkce z jiného důvodu, popřípadě doplnit výkonný výbor a OKRR , jestliže celkový počet jejich členů se snížil na nižší počet než původně schválilo shromáždění delegátů sborů

c) je oprávněno podávat VV SH ČMS návrh na zánik organizačních

    jednotek

/7/    Zasedání shromáždění se koná nejméně jednou za rok a svolává je výkonný výbor.

 

 

Oddíl třetí: Výkonné orgány OSH

Čl. 66

Postavení a organizace výkonných orgánů

/1/    Výkonné orgány OSH

a)        připravují jednání a rozhodnutí okresních rozhodovacích orgánů a přijatá rozhodnutí provádějí,

b)        řídí činnost OSH v době mezi zasedáními okresních rozhodovacích orgánů,

c)        vyřizují běžné záležitosti OSH.

/2/    Výkonnými orgány jsou

a)        výkonný výbor OSH,

b) vedení (viz. čl. 62 odst. 3 písm. d)

c) starosta, náměstek  nebo náměstkové starosty.

/3/    Výkonný výbor je nadřízen vedení, starostovi, náměstkům starosty a vedoucímu   kanceláře.

 

Čl. 67

Výkonný výbor OSH

/1/    Výkonný výbor OSH (dále jen „VV OSH„)

a)        projednává všechny závažné záležitosti OSH a sborů a rozhoduje je, pokud nejsou vyhrazeny okresním rozhodovacím orgánům,

b)        provádí rozhodnutí shromáždění delegátů sborů a shromáždění představitelů sborů,

c)        navrhuje starostovi OSH jmenování a odvolání pracovníků kanceláře nebo dalšího pracovníka  OSH.

/2/    VV OSH tvoří

a)        starosta OSH, jeho náměstkové a vedoucí odborných rad,

b)        další členové

/3/    Jednání VV OSH se zúčastňuje s hlasem poradním předseda kontrolní
a revizní rady OSH a určený zaměstnanec nebo další pracovník OSH , je-li ustanoven.

/4/    Působnost, pravidla jednání a rozhodování VV OSH se přiměřeně obdobně řídí působností, pravidly jednání a rozhodování výkonného výboru SH ČMS.

 

Čl. 68

Starosta OSH, jeho náměstkové, zaměstnanci a další pracovníci OSH

/1/    Starosta OSH, zpravidla za součinnosti náměstka (náměstků) a případně určených zaměstnanců a dalších pracovníků:

a)        projednává a rozhoduje svěřené mu záležitosti VV OSH,

b)        obsahově připravuje jednání VV OSH a provádí jeho rozhodnutí,

c)        rozhoduje běžné záležitosti OSH a řídí činnost zaměstnanců a dalších pracovníků,

d)        o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV OSH.

/2/    Náměstkové starosty podle pokynů starosty, řídí jim stanovené úseky činnosti OSH. Starostou určený náměstek jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

/3/    Určený zaměstnanec nebo další pracovník řídí činnost Kanceláře a vyřizuje běžné záležitosti OSH podle pokynů starosty OSH. Přitom se zároveň řídí metodickými pokyny.

 

 

Oddíl čtvrtý: Poradní orgány OSH a orgány
s odvozenou působností

Čl. 69

Odborné rady OSH

/1/    Odborné rady OSH jsou stálými poradními pracovními (poradními, konsultačními, koordinačními a instrukčně metodickými) orgány OSH s postavením, organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústředním odborným radám (čl. 48).

/2/    Výkonný výbor ustavuje aktiv zasloužilých hasičů.

 

Čl. 70

Odborné konference OSH

Odborné konference OSH jsou završující pracovní (poradní a konsultační) orgány OSH s postavením, organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústředním odborným konferencím (čl. 49).

 

Čl. 71

Okrsek

/1/    Okrskové orgány a městské výbory (dále jen okrsek nebo okrskové orgány) mohou být ustavovány v zájmu koordinace činnosti sborů zpravidla v územních hasebních obvodech. OSH může zřídit okrsek , jako organizační jednotku SH ČMS (čl. 5 odst. 5 písm. c). Okrsek tvoří okrskové orgány.  Svou působnost odvozují od působnosti jim postoupené (svěřené) OSH.

/2/    Okrskovými orgány jsou

 1. valná hromada, tvořená zástupci SDH

b) výbor okrsku

c) starosta okrsku,

d) velitel okrsku.

/3/    Postavení, organizaci, působnost a pravidla jednání a rozhodování okrskových orgánů určuje shromáždění představitelů sborů a ve své činnosti jsou řízeny výkonnými orgány OSH.

/4/   Ve své působnosti se okrsek přiměřeně řídí ustanoveními čl. 74 až 83,

   čl. 88 až 95.

 

Oddíl pátý: Kontrolní orgány OSH

Čl. 72

Kontrolní a revizní rada OSH

Kontrolní a revizní rada OSH je kontrolním orgánem OSH s postavením, organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústřední kontrolní a revizní radě (čl. 52 a násl.).

 

 

Oddíl šestý: Kancelář OSH

Čl. 73

Postavení, působnost a vnitřní organizace

/1/   Kancelář OSH má postavení a působnost přiměřeně obdobnou postavení
a působnosti Kanceláře sdružení (čl. 54).

/2/    V čele kanceláře OSH je určený zaměstnanec nebo další pracovník OSH ,který je nadřízen všem zaměstnancům a dalším pracovníkům kanceláře.

 

 

HLAVA DEVÁTÁ: SBOR, JEHO ORGÁNY A ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Oddíl první: Sbor

Čl. 74

Postavení a vnitřní organizace

/1/    Sbor je organizační jednotkou SH ČMS, v níž jsou bezprostředně realizovány, především působností výkonnou a prováděcí, cíle sdružení, práva, povinnosti a zájmy členů sdružení.

/2/    Sbor v rozsahu vymezeném těmito stanovami v příslušném územním obvodu analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí, organizačně zabezpečuje a realizuje zejména

a)        součinnost jmenovitě na úseku požární ochrany

aa) s orgány obce,

ab)                s veřejností a fyzickými a právnickými osobami,

b)        vnitřní činnost a záležitosti.

/3/    Sbor je tvořen

a)        volenými orgány sboru,

b) členskou základnou.

/4/    Orgány sboru jsou

a)        valná hromada,

b)        výbor sboru,

c)        starosta sboru,

d)        velitel sboru,

e)        vedoucí zájmových kolektivů, pokud jsou ustaveny.

/5/    Sbor vlastní majetek a je vybaven nezbytným majetkem sdružení, který užívá a s nímž je oprávněn za stanovených podmínek disponovat a který je povinen spravovat a chránit.

/6/    Sbor je povinen přispívat na činnost sdružení ročně základní částkou schválenou shromážděním starostů OSH a dodatečnou částkou schválenou shromážděním delegátů sborů.

 

Čl. 75

Působnost

/1/    Sbor se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a dalších prostor, fyzických a právnických osob, zejména podílením se

a)        na poradenské a konsultační činnosti,

b)        na činnosti preventivních požárních hlídek, zvláště v situacích zvýšeného požárního nebo jiného obecného nebezpečí a mimořádných událostí, při větších shromážděních osob a při ostraze nebo dohledu nad objekty a zařízeními s vyšším požárním nebezpečím,

c)        na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách zařízení, prostředků
a pomůcek určených k signalizaci a ochraně před požáry, anebo určených k zásahům proti nim a jiným mimořádným událostem,

d)        na osvětové, preventivně výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na předcházení požárům jiným mimořádným událostem a postupům při zasahování proti nim,

e)        na činnosti zásahových jednotek při požáru nebo jiné mimořádné události a při odstraňování škodlivých následků takových událostí, popř. při jiných událostech a situacích, při kterých mohlo být užito sil a prostředků hasičské techniky,

f) na vyhledávání zejména  členů zásahových jednotek a na aktivním výchovném působení na mládež též s cílem získat ji pro aktivní činnost ve sboru.

/2/    Úkoly uvedené v odstavci 1 jsou základní a k naplnění poslání sboru směřuje ještě řada úkolů dalších. Činnost sboru je zajišťována především nezištnou a obětavou prací členů. Na podporu svých aktivit může sbor vyvíjet výdělečnou a podnikatelskou činnost za předpokladu dodržení obecných platných právních předpisů.

/3/    Účast sboru na požární ochraně ve smyslu odst. 1 je zpravidla

a)        vymezena příslušnými plány požární ochrany,

b)        zajišťována příslušnými smlouvami, které mj. mají zahrnovat úpravu náhrady nákladů sborů spojených s touto účastí a závazky obce, fyzických nebo právnických osob týkající se náhrady škody, pokud je sboru nebo jeho členům způsobena v souvislosti s touto účasti.

/4/    V naléhavých a neodkladných případech sbor účast ve smyslu odst. 1 realizuje i mimo plány či mimosmluvně, a to i mimo obvod své působnosti.

/5/    Ve své vnitřní činnosti a záležitostech sbor přiměřeně a podle svých možností zejména

a)        pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou, turistickou, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů, příslušníků jejich rodin a popř. i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se
k jeho historii,

b)        dobrovolnou prací svých členů

ba)                přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí,

bb) podílí se na humanitární pomoci.

/6/    Sbor si váží svých členů, dbá o pověst každého svého člena a celého sdružení. Je-li tato pověst porušena, je povinen působit k nápravě, včetně použití právních prostředků.

/7/    Působnost uvedenou v odst. 1 až 6 sbor uskutečňuje co možná ve spolupráci s jinými sbory, zejména sousedícími, s okrskovými orgány nebo městskými výbory a s OSH.

/8/    Ve své působnosti rozborové, koncepční, koordinační, metodicko-řídicí
a řídicí se sbor přiměřeně obdobně řídí ustanoveními čl. 31 a násl. s tím, že vychází též z pokynů OSH, svých možností a zájmů svých členů a přihlíží k poměrům, situaci a potřebám obvodu, v němž působí.

 

 

Oddíl druhý: Rozhodovací orgán sboru

Čl. 76

Valná hromada

/1/    Valná hromada je stálým rozhodovacím orgánem sboru. Tvoří ji členská základna sboru.

/2/    Valná hromada jedná a rozhoduje

a)        o symbolech sboru,

b)        o zprávách, týkajících se

ba)                činnosti sboru v obvodu jeho působnosti, zahrnující podstatné údaje o činnosti jeho orgánů a zájmových kolektivů,

bb) jeho hospodaření,

c)        o zprávě kontrolní a revizní rady (revizora účtů),

d)        o rozpočtu sboru,

e)        o zaměření činnosti sboru v obvodu jeho působnosti na další období,

f) o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady a o výši odvodu nad rámec stanovené částky (čl. 74, odst. 6)

g)        o jmenování čestných členů

h) o všech dalších otázkách v působnosti sboru, které si vyhradí.

/3/    Valná hromada volí a odvolává

a)        starostu, popř. jeho náměstka nebo náměstky, velitele sboru, popř. vedoucího kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů, další členy výboru, předsedu a členy kontrolní a revizní rady sboru (revizora účtů),

b)        delegáta nebo delegáty shromáždění delegátů sborů.

c) volí kandidáty na funkce ve vyšších orgánech OSH (MSH), KSH a SH 

    ČMS

/4/    Valnou hromadu svolává výbor nebo starosta.

/5/    Valná hromada se koná

a)        jako řádná jednou za půl roku, z nichž jedna je výroční,

b) jako mimořádná do jednoho měsíce svolaná

ba)                ze závažných důvodů na základě rozhodnutí výboru, kontrolní
a revizní rady, popř. revizora účtů, výkonného výboru OSH nebo výkonného výboru SH ČMS nebo

bb) na žádost kvalifikované absolutní většiny řádných členů působících ve sboru,

c)        jako ustavující, jestliže nejméně pět hasičů - řádných členů SH ČMS, popř. osob do sdružení právě vstupujících (čl. 18, odst. 2 a odst. 4 písm. b),  se rozhodne založit sbor, k ustavující valné hromadě je třeba předchozího souhlasu výkonného výboru OSH.

 

 

Oddíl třetí: Výkonné orgány sboru

Čl. 77

Postavení, organizace a působnost výkonných orgánů

/1/    Výkonné orgány

a)        připravují jednání a rozhodnutí valné hromady a její rozhodnutí provádějí,

b)        řídí činnost sboru v době mezi konáním valných hromad,

c)        vyřizují běžné záležitosti sboru.

/2/    Výkonnými orgány sboru jsou

a)        výbor sboru,

b)        starosta, popř. náměstek nebo náměstkové starosty,

c)        velitel sboru, popř. vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů.

 

Čl. 78

Výbor sboru

/1/    Výbor projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta popř. jeho náměstek.

/2/    Výbor tvoří

a)        starosta sboru, popř. jeho náměstek nebo náměstkové,

b)        velitel sboru, popř. vedoucí zájmových kolektivů,

c)        další členové v počtu, který stanoví valná hromada, výbor musí být nejméně tříčlenný.

/3/    Jednání výboru se zúčastňuje s hlasem poradním předseda kontrolní a revizní rady sboru, popř. revizor účtů.

/4/    Působnost výboru, jeho jednání a rozhodování se přiměřeně obdobně řídí ustanovením čl. 67 a na tento článek navazujícími ustanoveními.

 

Čl. 79

Starosta sboru a jeho náměstkové

/1/    Starosta

a)        rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru,

b)        připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí,

c)        vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru,

d)        o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru.

 

/2/  Je-li ustaven náměstek starosty nebo více náměstků, zastupují jej v době

       jeho nepřítomnosti nebo v záležitostech, které jim svěří. Pokud není

       ustaven náměstek starosty, zastupuje jej velitel sboru.

 

Čl. 80

Velitel sboru

Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje sbor při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickými osobami.

 

Čl. 81

Vedoucí kolektivů

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů, zejména

a)        provádějí rozhodnutí orgánů sboru, které se týkají oboru činnosti kolektivu,

b)        organizují a řídí jeho činnost,

c)        tlumočí zájmy a stanoviska kolektivu na jednáních orgánů sboru.

 

 

 

Oddíl čtvrtý: Kontrolní orgány sboru

Čl. 82

Kontrolní a revizní rada

/1/    Kontrolní a revizní rada sboru (dále jen „rada„) má postavení, vnitřní organizaci, působnost, práva a povinnosti ve vztahu k sboru, jeho dalším orgánům a orgánům a zájmovým kolektivům přiměřeně obdobné, jakou mají kontrolní orgány OSH.

/2/    Rada působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň třicet členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

 

Čl. 83

Revizor účtů

Ve sboru s počtem členů méně než třicet je namísto kontrolní a revizní rady volen revizor účtů, jeho působnost je omezena pouze na záležitosti hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor nebo starosta.

 

Oddíl pátý: Kolektivy působící ve sboru

Čl. 84

Kolektiv mladých hasičů

/1/    V kolektivu mladých hasičů se realizují zájmy mladých hasičů zejména ve vztahu k požární ochraně a k přípravě hasičských činností.

/2/    Kolektiv tvoří mladí hasiči, pokud jejich počet působících ve sboru dosahuje alespoň pěti.

/3/    Kolektiv řídí vedoucí z řad hasičů, který si může určit pomocníky (instruktory) třeba i z řad mladých hasičů, pokud jsou starší patnácti let.

/4/    Při větším počtu mladých hasičů si kolektiv ustavuje radu kolektivu, která se poradním hlasem podílí na rozhodování vedoucího kolektivu.

 

Čl. 85

Zájmové kolektivy

/1/    Sbory  podle svých možností a zájmu členů v nich působících mohou ustavovat zájmové kolektivy, zejména ve vztahu ke kultuře, osvětě, vzdělávání, sportu a jiným oborům nebo činnostem.

/2/    Kolektivy řídí a jejich činnost organizuje vedoucí, popř. za účasti rady kolektivu.

 

 

HLAVA DESÁTÁ: ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY ZŘlZOVANÉ ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY

Čl. 86

Působnost a postavení

/1/    K zajištění podstaty, předmětu a hlavních okruhů činnosti SH ČMS (čl. 3) výkonný výbor zpravidla zřizuje organizační jednotky (čl. 5 odst. 5).

/2/    Činnostmi uvedenými v odst. 1 se rozumí zejména

a)        instruktážní, školicí, vzdělávací a výcviková činnost,

b)  historiografické, muzejní, dokumentační a archivní působení hasičstva,

c)  ediční, nakladatelská a vydavatelská činnost,

d)  podpora hasičské činnosti a požární ochrany,

e)  hospodářské (výdělečné) činnosti, popř. správa majetku sdružení.

/3/  Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Čl. 87

Organizace a řízení

/1/    Organizační jednotky jsou za plnění svých úkolů (působnosti) odpovědné ústředním orgánům.

/2/    V čele organizační jednotky je ředitel nebo vedoucí, který je přímým nadřízeným všech zaměstnanců jednotky.

/3/    Činnosti uvedené v čl. 89 odst. 1 mohou být spojovány v jedné organizační jednotce. Organizační jednotky mohou k úhradě části svých nákladů vyvíjet výdělečnou činnost. Jejich zařízení mohou být také využívána pro účely schůzové, společenské a rekreační.

 

 

Část čtvrtá
Organizace hospodaření a majetek sdružení

 

HLAVA JEDENÁCTÁ: MAJETEK a závazky SDRUŽENÍ A ORGANIZACE HOSPODAŘENÍ

Oddíl první: Pravidla hospodaření sdružení

a organizačních jednotek

 

Čl. 88

Majetek  a závazky sdružení a organizačních jednotek

 1. Majetek a závazky (dále jen"majetek") se dělí na majetek sdružení a majetek organizačních jednotek.
 2. Majetek sdružení a majetek organizačních jednotek se sestává z věcí a práv, které jsou ve vlastnictví sdružení nebo organizačních jednotek.
 3.     Majetek sdružení a organizačních jednotek slouží k zajištění činnosti sdružení a organizačních jednotek.

 

Čl. 89

Majetek sdružení

 1.    Majetek sdružení je majetek, který získalo sdružení v minulosti nebo současnou činností a je v jeho vlastnictví
 2. Evidenci majetku sdružení vede Kancelář sdružení. Kancelář sdružení může být pověřena zajišťováním výkonu správy jednotlivých částí (souborů) majetku. Postupuje v souladu se schváleným rozpočtem sdružení.
 3. Jednotlivé části (soubory) majetku sdružení mohou být svěřeny do užívání a správy organizační jednotce sdružení. Dokument o svěření majetku musí být písemný, např. ve  formě statutu organizační jednotky, nájemní nebo zápůjční  smlouvy.
 4. S částí majetku sdružení, svěřenou do užívání, musí organizační jednotka nakládat v souladu s dokumentem o svěření.. Pokud organizační jednotka hospodaří současně s vlastním majetkem, nesmí nakládáním s ním ohrozit nebo zkrátit svěřený majetek sdružení.
 5. O nabytí , zcizení a dání do zástavy nemovitého nebo dlouhodobého finančního majetku sdružení rozhoduje shromáždění starostů .

         V případě nebezpečí z prodlení může v této věci rozhodnout VV SH  

         ČMS . Svůj postup musí zdůvodnit na nejbližším shromáždění starostů

 1. Podrobnosti o nakládání s majetkem sdružení stanoví vnitřní předpis.

 

 

Čl. 90

Majetek organizačních jednotek

 1. Majetek organizační jednotky je majetek, který získala organizační jednotka v minulosti, nebo současnou činností a je v jejím vlastnictví.
 2.     S majetkem dle odst 1 nakládá organizační jednotka v souladu s usnesením rozhodovacího orgánu organizační jednotky Žádné jiné organizační jednotky ani orgány sdružení nejsou oprávněny do tohoto disposičního práva zasahovat. Tím však není dotčeno právo příslušného orgánu sdružení omezit nakládání i s tímto majetkem v rozsahu ustanovení zákona, obecně závazného  právního předpisu nebo pokynů orgánů státní správy.

 

Čl. 91

Rozpočet

 1.     Hospodaření s majetkem sdružení a jeho organizačních jednotek se řídí  rozpočtem. Rozpočet vychází z poslání činnosti sdružení konkretizovaného do střednědobých podmínek sdružení a jeho organizačních jednotek.
 2.     Rozpočet sestavuje na období jednoho roku výkonný orgán a schvaluje jej rozhodovací orgán. Při  sestavení rozpočtu se činnost zpravidla rozdělí na hlavní (čl. 3 a čl. 75) a podnikatelskou.
 3.     Kontrolu plnění rozpočtu sestaví výkonný orgán a schvaluje jej rozhodovací orgán.

 

 

 

 

Čl. 92

Účetnictví, daně a oprávnění k podnikání

 1. Účetnictví sdružení a organizačních jednotek vychází ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a dalších obecně závazných právních předpisů vztahujících se na tuto oblast.
 2. Veškerou činnost vykonává sdružení a organizační jednotky v souladu s obecně závaznými právními předpisy tj. zdravotními, hygienickými, požárními, bezpečnosti práce aj.
 3. Pro výkon soustavné podnikatelské činnosti musí mít sdružení a organizační jednotky příslušná oprávnění dle zákona o živnostenském podnikání, popřípadě dalších obecně závazných právních předpisů.

 

 

Čl. 93

Ochrana a evidence majetku sdružení

 1.     Všechny orgány sdružení, organizační jednotky a osoby pověřené výkonem správy, péčí, užíváním a disponováním s majetkem sdružení a organizačních jednotek, jsou povinny dbát co nejvyšší efektivnosti a hospodárnosti a usilovat o růst tohoto majetku tak, aby poslání sdružení bylo zajišťováno na náležité úrovni.
 2.     Veškerý majetek sdružení i majetek organizačních jednotek musí být evidován a inventarizován  s použitím dokladů, jež stanoví obecně závazné právní předpisy, popř. vnitřní předpisy  sdružení. Z dokladů musí být též zřejmé, zda jde o majetek sdružení nebo organizačních jednotek, jakým způsobem a z jakých zdrojů byl pořízen a k jakému konkrétnímu účelu  je užíván.
 3.     Doklady uvedené v odst. 2 jsou ukládány (uschovávány), vyřazovány z evidence a skartovány způsobem a ve lhůtách určených obecně závaznými právními předpisy, popř. podle vnitřních předpisů sdružení.
 4.     Orgány a organizační jednotky, které užívají majetek sdružení, jsou povinny na vyžádání příslušného orgánu sdružení předložit inventarizační zprávu a seznam, popř. informaci o stavu majetku.

 

 

Čl. 94

Příjmy a výdaje

/1/      Sdružení a organizační jednotky získávají majetek (příjmy) ke své  

           činnosti zejména:

 1. členskými příspěvky,
 2. dobrovolnou prací svých členů, popř. zaměstnanců a dalších osob,
 3. dary fyzických a právnických osob, děděním,
 4. dotacemi, příspěvky  a dalšími způsoby podpory státu, orgánů územně správních celků a orgánů místní samosprávy,
 5. výnosy z hmotného, nehmotného a finančního majetku,
 6. výnosy z reklamy,
 7. podnikatelskou činností.
 8. příspěvky mezi organizačními jednotkami.

/2/    Použití finančních prostředků (výdaje) a dalšího majetku sdružení i

        organizačních jednotek, musí být v souladu s posláním sdružení.

 

 

 

 

 

 

Čl. 95

Podnikatelská činnost

 1.     Podnikatelskou činnost sdružení  a organizačních jednotek řídí a nesou za ní odpovědnost příslušné výkonné orgány
 2.     Podnikatelskou činnost zajišťují výkonné orgány v souladu s usnesením rozhodovacích orgánů.
 3.     Výnosy z podnikatelské činnosti sdružení se stávají majetkem sdružení.
 4.     Výnosy z podnikatelské činnosti  organizační jednotky se stávají majetkem této organizační jednotky.
 5.     Používání majetku jiného vlastníka k provádění podnikatelské činnosti musí být zabezpečeno písemnou smlouvou.
 6.     Ztráty nebo škody z výdělečné činnosti musí vyrovnat organizační jednotka sdružení, která výdělečnou činnost zabezpečuje nebo provádí.

 

 

 

Část pátá
Ustanovení přechodná a závěrečná

 

HLAVA DVANÁCTÁ: PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Čl. 96

Přezkoumání vnitřních předpisů

/1/    Výkonný výbor SH ČMS ve lhůtě stanovené shromážděním starostů

a)        přezkoumá znění všech dosavadních směrnic, pokynů a jiných řídicích aktů, zda neodporují tomuto znění stanov, a nahradí je nebo doplní novými,

b)        doplní dosavadní evidence a registrace ve smyslu tohoto znění stanov.

/2/    Ustanovení odst. 1 přiměřeně obdobně platí i pro organizační jednotky.

 

 

HLAVA TŘINÁCTÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Oddíl první: Vnitřní předpisy a výklad stanov

 

Čl. 97

Směrnice SH ČMS

/1/    K provedení jednotlivých ustanovení stanov, popř. k realizaci obecně právních předpisů, dotýkajících se činnosti sdružení, ústřední orgány vydávají směrnice, které jsou závazné pro všechny organizační jednotky, orgány a členy sdružení.

/2/    Jako směrnice se vydávají zejména

a)        statut čestných vyznamenání a titulů, stejnokrojový předpis, zakládací listina symbolů,

b)        organizační řád SH ČMS,

c)        závazný výklad stanov,

d)        vnitřní předpisy zásadní povahy,

e)        další vnitřní předpisy, upravující běžné postupy, zejména organizační povahy,

f) metodické pokyny,

g)        statuty organizačních jednotek zřizovaných ústředními orgány.

/3/    Směrnice uvedené pod písm. a) schvaluje shromáždění starostů , ostatní schvaluje VV SH ČMS.

 

Čl. 98

Pokyny KSH, OSH, okrsků a sborů

/1/    K provedení směrnic sdružení (čl. 97) jsou KSH a OSH oprávněna a podle okolnosti povinna vydávat závazné pokyny pro sbory, v nichž přihlížejí k místním (specifickým) podmínkám a poměrům v obvodu jejich působnosti.

/2/    Ustanovení odst. 1 přiměřeně obdobně platí pro okrsky  i pro sbory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl druhý:

Řešení sporů

 

Čl. 99

Smírčí komise

/1/ Spory vzniklé při uskutečňování činnosti SH ČMS mezi organizačními jednotkami SH ČMS, mezi členy SH ČMS popř. mezi orgány SH ČMS navzájem tyto subjekty předkládají k řešení smírčí komisi.

/2/ Spory podle bodu 1řeší a rozhoduje smírčí komise ve složení:

 1. starosta SH ČMS
 2. předseda ÚKRR
 3. odborníci přizvaní starostou SH ČMS.

/3/ O způsobu řešení sporu rozhoduje smírčí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas starosty SH ČMS.

 

Oddíl třetí:

Zánik sdružení a postupy s tím spojené

Čl. 100

Důvody zániku

SH ČMS zaniká jen v případech stanovených zákonem, tj.

a)        dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, (par. 12, odst 1., písm. a) zák. sdruž.),

b)        pravomocným rozhodnutím MV o jeho rozpuštění (par. 12 odst. 1 písm. b) zák. sdruž.).

 

Čl. 101

Sloučení nebo rozpuštění

O sloučení nebo rozpuštění SH ČMS rozhoduje sjezd kvalifikovanou absolutní většinou hlasů.

 

Čl. 102

Rozhodnutí MV o rozpuštění

/l/   Neprodleně po doručení rozhodnutí MV o rozpuštění SH ČMS vedení svolá výkonný výbor, který rozhodne o dalším postupu, zejména zda má být podán opravný prostředek k soudu (par. 12 odst. 3 věta druhá a třetí zák. sdruž.) Obdobně se postupuje po doručení upozornění MV (par. 12 odst. 3 věta první zák. sdruž.).

/2/    O rozhodnutí nebo upozornění MV výkonný výbor vyrozumí všechny orgány a organizační jednotky sdružení.

/3/    Bližší podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

Oddíl třetí: Platnost, účinnost a registrace stanov

Čl. 103

Platnost a účinnost

/1/    Znění stanov přijaté 3. řádným sjezdem SH ČMS nabylo platnosti a zároveň účinnosti schválením usnesení sjezdu, tj. dnem 3. července 2005.

 

 

Čl. 104

Registrace

Starosta SH ČMS se pověřuje, aby úplné znění stanov:

a)        předložil v zákonem stanovené lhůtě k registraci Ministerstvu vnitra ČR,

b)        vhodným způsobem zveřejnil.

 

Předsedající III. řádného sjezdu SH ČMS, konaného dne 2. – 3. 7. 2005 v  

Klatovech             

 

 

Starosta SH ČMS:

 

Ing. Karel Richter                                               …………………………………

 

 

Předsedající III. řádného sjezdu:

 

Doc. Ing. Václav Liška, Dr.                               …………………………………