-

Oheň a požár


Aby došlo k hoření, je nutné splnit určité předpoklady.

Oheň je lidmi řízené a na určitý prostor ohraničené hoření.
Požár je nekontrolované a na určitý prostor neohraničené hoření, které může vzniknout z ohně nebo přímým zapálením.

 

Aby došlo k hoření, je nutné splnit tři předpoklady:

1.     přítomnost hořlavé látky

o    pevné (papír, dřevo, sláma atd.)

o    kapalné (benzín, olej, líh atd.)

o    plynné (zemní plyn, propan-butan atd.)

2.     přítomnost oxidačního činidla

o    nejčastěji vzdušný kyslík

3.     přítomnost zápalné teploty

Pokud kterýkoli z daných tří předpokladů potlačíme, oheň uhasíná (např. vodou odejmeme zápalnou teplotu, pěnou zabráníme přístupu kyslíku apod.). Tento princip se často vysvětluje na tzv. ohňovém trojúhelníku, jehož každá strana představuje jeden z předpokladů pro hoření:
 

Třídy požárů

  • Třída A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím.
  • Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla).
  • Třída C - požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan).
  • Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
  • Třída E - požáry elektrických zařízení. Tato třída již byla zrušena
  • Třída F - požáry jedlých tuků. Tyto požáry jsou velmi problematické. Zkouškami bylo prokázáno, že nejbezpečnější hasební látkou jsou vodní hasicí přístroje se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří ochranný film. Nouzovou možností je i přikrytí pokličkou nebo dekou, ale ne vždy je to bezpečné a plně funkční.