-

Lesní požáry


Rozdělení a způsoby likvidace jednoho z nejnáročnějších druhů požárů

Dělení lesních požárů podle rozlohy

Malé požáry
Sem řadíme lesní požáry o rychlosti šíření požáru do 2 km/h a hořící plocha nepřesahuje jeden ar. K jejich likvidaci stačí několik osob nebo jedna JPO

Střední požáry
Sem řadíme lesní požáry rychlosti šíření do 5 km/h a hořící plocha nepřesahuje 5 ha

Velké požáry
Sem řadíme lesní požáry o rychlosti šíření požáru nad 5 km/h a hořící plocha přesahuje 5 ha

Dělení podle povahy (hořící části lesa)

Požáry podzemní
Při těchto požárech hoří zetlelé jehličí, zetlelý klest, rašelina apod.

Požáry nadzemní
Při těchto požárech hoří vrstva spadaného dříví, jehličí, mechy, mlazina apod.

Požáry korunové
Při těchto požárech hoří koruny stromů

Způsoby likvidace lesních požárů

Likvidace lesních požárů je náročnou a složitou činností. Vzhledem k uvedeným specifickým rysům lesních požárů je možno se zřetelem na konkrétní situaci zvolit různé taktické postupy jejich hašení.

Hašení svým rozsahem a rozlohou malých lesních požárů je možno provést obklíčením za předpokladu, že máme dostatek SaP, které rozmístíme po celém obvodu požářiště s cílem zastavit šíření požáru a provést jeho lokalizaci s následnou likvidací.

Hašení středně velkých a velkých lesních požárů je možno provést formou obchvatu tak, že se hlavní SaP soustředí na křídlech, stranách nebo bocích požáru s cílem zabránit šíření požáru tím, že křídla postupují proti sobě a trychtýřovitě ve tvaru klínu zužují požářiště ve směru šíření požáru až do jeho likvidace. V některých případech lze využít k hašení lesních požárů způsob frontální. Tzn. že za předpokladu dostatku SaP zvolíme jako hlavní směr útoku frontální útok proti směru šíření požáru (musíme si ale uvědomit, že hašení bude komplikovat postupující požár, sálavá teplota a hustý kouř) nebo po směru šíření požáru (z týlu).

Při likvidaci rozsáhlých lesních požárů je vhodné kombinovat pozemní hašení s hašením vzdušným, resp. leteckým (pomocí letecké hasičské služby). Je nutno tuto činnost koordinovat tak, aby nedošlo k ohrožení hasičů zasahujících na zemi.