Jednací řád

Soubor předpisů SH ČMS – I/6 – 2006

ČÁST 1. Jednací řád SH ČMS

 

I. Úvodní ustanovení

 

čl. 1

 

            Jednací řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 registrovaných u MV ČR pod č. j. VS/1–6176/91–R ze dne 26. 9. 2005 a upravuje zásady jednání orgánů, které jsou závazné od SDH až po shromáždění starostů OSH.

 

II. Obecná ustanovení

 

čl. 2

 

            V každém jednání a rozhodování – nevyplývá-li to z povahy jednání a rozhodování nebo z tohoto Jednacího řádu něco jiného – se kterýkoliv orgán SH ČMS řídí zásadami

 

1)         aktivního přístupu k projednávané záležitosti a svobodné a kritické výměny názorů,

2)         kolektivního rozhodování, nevylučující právo menšiny na odlišný názor i po přijatém rozhodnutí, tím není dotčena povinnost menšiny a každého člena podřídit se rozhodnutí a plnit je,

3)         plné odpovědnosti toho, kdo rozhodl, za stav, výsledky a důsledky rozhodnutí,

4)         aktivního a tvůrčího přístupu k plnění rozhodnutí a plné odpovědnosti toho, kdo je rozhodnutí povinen plnit, za jeho náležité provedení,

5)         úplné informovanosti každého člena orgánu o připravovaných, učiněných, prováděných

a provedených rozhodnutích,

6)         důsledného, objektivního a včasného vyřizování písemností, podnětů, námětů, návrhů, stížností a připomínek.

 

čl. 3

 

1)         Orgán, který rozhodl, je oprávněn a podle okolností též povinen zajistit provedení nebo provádění rozhodnutí, popřípadě sám provést kontrolu a z neplnění vyvodit odpovídající důsledky.

2)         Pro potřebu důsledné kontroly plnění usnesení a rozhodnutí vede orgán zpravidla jejich přehlednou evidenci v roční číselné řadě, která usnadní kontrolu jejich plnění. Doporučuje se vést tuto evidenci s využitím výpočetní techniky.

3)         Rozhodovací orgány kontrolují výkonné, výkonné orgány kontrolují jim podřízené výkonné orgány, poradní orgány a Kancelář.

 

čl. 4

 

1)         Člen orgánu je odpovědný ze své činnosti těm, kteří jej zvolili (delegovali) popř. za něž byl zvolen (delegován).

2)         Člen orgánu je oprávněn a zároveň povinen osobně se zúčastnit jednání a rozhodování. Nemůže se nechat zastoupit. Člen orgánu, který se nemůže zúčastnit jednání, je povinen se omluvit. K záležitostem, jež jsou nebo budou v programu jednání, se může vyjádřit prostřednictvím jiného člena orgánu nebo písemně, podstatný obsah jeho písemného vyjádření se na jednání přečte, hlas však má jen poradní. Výjimky jsou určeny Stanovami.

3)         Člen orgánu, který nebyl přítomen jednání, je oprávněn a povinen seznámit se s rozhodnutími při jednání učiněnými a ve své činnosti se jimi řídit.

 

čl. 5

 

1)         Orgány SH ČMS jsou způsobilé jednat a rozhodovat jen:

a)         bylo-li jednání řádně, popřípadě obvyklým způsobem svoláno,

b) dostaví-li se většina členů, nedostaví-li se taková většina, lze jednat a rozhodovat za jednu hodinu po stanovené hodině začátku za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů, pokud stanovy neurčují jinak.

2)         Den místo jednání určuje svolavatel, který také připravuje program (pořad) jednání. Tyto skutečnosti uvede na písemné pozvánce nebo v záhlaví svolávacího oběžníku či jiného obvyklého oznámení. Pozvánka se rozesílá zpravidla deset dnů před konáním akce pokud není stanoveno jinak. Každý člen orgánu je oprávněn navrhnout rozšíření nebo zúžení programu jednání. O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, jak byly předloženy. Program se schvaluje na začátku jednání a po jeho schválení jej nelze měnit, pokud nebyl přijat s výhradou dodatečných změn.

3)         Všechny orgány rozhodují usnesením, nevyplývá-li z povahy činnosti nebo záležitosti, že usnesení není třeba. V úvodu je předsedající povinen informovat o tom, zda je orgán schopen se usnášet.

4)         Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně většina členů orgánu přítomných v době hlasování v místě jednání pokud Stanovy nebo tento řád nestanoví jinak. Povinností předsedajícího je, včas informovat, že bude provedeno hlasování.

5)         Předsedajícím jednání (jednání řídí) je starosta (vedoucí), nebo řízením pověřený (zvolený) člen orgánu. Nesouhlasí-li člen orgánu se způsobem řízení, popřípadě s rozhodnutím předsedajícího, rozhodne o jeho námitkách sám orgán.

6)         Proti každému rozhodnutí se lze odvolat nebo si na něj stěžovat.

7)         Odvolání nebo stížnost přezkoumá a ve věci rozhodne:

a)         jde-li o rozhodnutí výkonného orgánu, příslušný rozhodovací orgán,

b)         jde-li o rozhodnutí rozhodovacího orgánu, rozhodovací orgán vyššího stupně. Jde-li

o odvolání nebo stížnost k rozhodnutí shromáždění starostů OSH, rozhodne v opětovném jednání zase shromáždění starostů OSH, které přitom bude vycházet ze stanoviska ÚKRR.

 

čl. 6

 

1)         Z každého jednání orgánu se pořizuje zápis při jednání, popřípadě bez zbytečného odkladu po něm, nejpozději však do 15 dnů. Forma zápisu, lhůty pro jeho vyhotovení a odeslání členům orgánu nebo jeho zveřejnění, určení zapisovatele, popřípadě ověřovatele, je v kompetenci daného orgánu, pokud neurčují tyto náležitosti Stanovy a Jednací řád.

2)         Ze zápisu musí být zřejmé:

a)         kdo jednaní svolal a s jakým programem,

b)         kde a kdy se jednání konalo,

c)         kdo byl z členů přítomen, kdo nepřítomen a zda byl omluven, které jiné osoby (pozvané nebo oprávněné k účasti) byly přítomny,

d)        doslovné znění přijatých usnesení s vyznačením počtu hlasů pro, a proti a zdržujících se hlasování,

e)         podle rozhodnutí orgánu, popřípadě předsedajícího obsah diskuze, jména diskutujících, zamítnuté návrhy na usnesení (s uvedením navrhovatelů a důvodu zamítnutí, popřípadě počtu hlasů jimiž byly zamítnuty), na žádost diskutujícího se vždy zapíše obsah jeho vystoupení, popřípadě se připojí jeho písemné vyhotovení, pokud jej předloží,

f)         schválení vyhotovení textu zápisu, podpisy předsedajícího, zapisovatele, popřípadě ověřovatelů.

3)         Zápis může odkazovat na přílohy, jež jsou nedílnou součástí zápisu a jimiž mohou být, zejména text pozvánky, listina přítomných, texty dokumentů, zpráv, rozborů, diskuzních vystoupení a návrhů na usnesení.

 

čl. 7

 

1)         Na návrh kteréhokoli člena orgánu lze rozhodovat i po písemném projednání, jestliže:

a)         s tímto způsobem jednání a rozhodování vysloví souhlas, byť i v jeho průběhu, absolutní kvalifikovaná většina hlasů,

b)         všem členům orgánu, kteří se jinak mohou jednání zúčastnit, se doručí návrh rozhodnutí s případným odůvodněním a podklady rozhodnutí.

2)         Jednat a rozhodovat způsobem uvedeným v odst. 1 lze zejména v naléhavých nebo neodkladných záležitostech, nebo jestliže ústní jednání s osobní přítomností by bylo zbytečné, nákladné nebo obtížné. O takto uskutečněném jednání a přijatém rozhodnutí je informováno následné řádné jednání daného orgánu, se záznamem do zápisu z tohoto jednání.

3)         Způsobem uvedeným v odst. 1 nelze rozhodovat,

a)         jde-li o jednání rozhodovacích orgánů,

b)         vyžaduje-li povaha věci ústní (osobní) projednání, popřípadě osobní přítomnost některého člena orgánu nebo další osoby, totéž platí pro rozhodování o disciplinární odpovědnosti.

 

čl. 8

 

1)         Jednání orgánu jsou zpravidla neveřejná. Jednací orgán je však oprávněn rozhodnout, že jednání nebo jeho část je přístupná veřejnosti, nebrání-li tomu vážné důvody jako je

a)         vážný zájem sdružení,

b)         ochrana pověsti,

c)         ochrana obchodního tajemství.

2)         Ostatní shromáždění (jednání) pořádaná sdružením jsou zpravidla veřejná. Svolavatel je však oprávněn rozhodnout, které shromáždění je neveřejné.

3)         Je-li shromáždění (jednání) neveřejné, platí, že na úrovni SDH, okrsku, okresu, kraje má člen sdružení, který je členem vyššího orgánu, než orgánu, který jednání svolal, na toto jednání přístup.

4)         Veřejností se v případech uvedených v odst. 1. a 2. míní i členové sdružení, kteří nejsou členy orgánu.

 

čl. 9

 

            Orgány SH ČMS mohou ke své činnosti ustavovat odborné rady, stálé nebo dočasné pracovní skupiny. Rozsah a vymezení jejich kompetencí určuje orgán, který je ustavil. Tomuto orgánu jsou odpovědny ze své činnosti.

 

čl. 10

 

1)         Písemnosti, podněty, náměty, návrhy, připomínky a stížnosti evidují orgány SH ČMS ve k tomu účelu zřízených evidencích k datu obdržení. Podrobnosti stanoví Spisový, archivní a skartační řád SH ČMS.

2)         Vyžaduje-li povaha věci projednání v orgánech SH ČMS, projedná věc příslušný orgán na jednání nejblíže následujícím po datu obdržení. V případech mimořádné důležitosti může příslušný orgán věc projednat na mimořádném jednání za přítomnosti odesilatele. Do třiceti dnů po obdržení nebo prvním projednání se odesilatel vyrozumí o vyřízení jeho podání nebo o průběhu projednávání.

3)         K návrhům, připomínkám nebo jiným písemnostem, vyžádaným některým z orgánů nebo vnitřními předpisy sdružení, se odpovědi nezasílají.

 

III. Výkonné a rozhodovací orgány SH ČMS

 

čl. 11

 

1)         Sjezd SH ČMS schvaluje vlastní jednací řád, volební řád a program jednání.

2)         Sjezd je svoláván shromážděním starostů OSH.

3)         Písemné pozvánky, na nichž jsou opakovány údaje, rozhodnutí o svolání sjezdu a delegační lístky, se sjezdovým delegátům doručují nejméně 15 dnů před dnem konání sjezdu. K pozvánce a delegačnímu lístku se připojují písemné podklady ke sjezdovému jednání.

4)         Sjezd je způsobilý k jednání a rozhodování, dostaví-li se absolutní většina delegátů alespoň do jedné hodiny po uplynutí stanoveného času zahájení sjezdu.

5)         Sjezd řídí pracovní předsednictvo, zvolené delegáty sjezdu.

6)         Ze sjezdu se pořizuje stenografický záznam celého sjezdového jednání.

7)         K zásadním materiálům je organizována v SH ČMS všeobecná diskuze.

8)         Materiály se závěry sjezdu jsou poskytovány delegátům sjezdu, členům nově zvolených orgánů, KSH, OSH, hasičským školám, CHH a vhodným způsobem se zveřejňují.

 

čl. 12

 

1)         Shromáždění starostů OSH svolává výkonný výbor SH ČMS písemnou pozvánkou 14 dní před dnem konání, zpravidla jednou ročně. Pozvánka obsahuje navrhovaný program a podklady k navrhovaným bodům programu.

2)         Shromáždění je způsobilé jednat a rozhodovat:

a)         v záležitostech uvedených v čl. 35, odst. 3 a 4 Stanov, vyhrazených Sjezdu, s výjimkou zániku sdružení, hlasy starosty OSH podle klíče jeden hlas na každých započatých 1000 členů. Starosta SH ČMS má hlas jeden.

b)         v ostatních záležitostech je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

3)         Shromáždění starostů schvaluje program jednání, volí návrhovou komisi k přípravě návrhu usnesení, případně další pracovní komise.

4)         Shromáždění starostů řídí starosta SH ČMS, náměstek starosty nebo jiný pověřený člen výkonného výboru SH ČMS. Jednání se na pozvání zúčastňují členové výkonného výboru, ÚKRR a hosté, kteří mají hlas poradní.

5)         Shromáždění o zprávě o činnosti, hospodaření a rozpočtu hlasuje kvalifikovanou většinou. Jde-li o volbu či odvolání orgánů nebo členů orgánů, hlasuje se aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování se rozhodne prostou většinou hlasů, s tím, že se nejdříve hlasuje o provedení tajné volby. Při volbě či odvolání orgánů nebo členů orgánů je k jejich zvolení zapotřebí hlasů kvalifikované většiny.

6)         Člen shromáždění starostů OSH s právem hlasovacím hlasuje o záležitostech uvedených ve Stanovách čl. 35 odst. 3 a 4 vyhrazených Sjezdu, při hlasování aklamací, svým vystoupením a vyslovením výsledku hlasování.

7)         Nezodpovězené dotazy a připomínky řeší následující jednání výkonného výboru a o výsledku je informován tazatel a starostové OSH.

8)         O průběhu jednání se vyhotovuje v termínu do15 dnů zápis podle obecných ustanovení jednacího řádu s tím, že ověřovatelé zápisu jsou dva.

9)         Závěry z jednání jsou poskytovány starostům KSH a OSH, členům výkonného výboru SH ČMS, členům ÚKRR, hasičským školám, CHH, případně SDH. Zprávu z jednání uveřejňuje hasičský tisk. Starostům KSH a OSH, členům výkonného výboru SH ČMS a členům ÚKRR jsou poskytovány průběžně a operativně informace o plnění závěrů prostřednictvím zpravodaje a podobně. Tito funkcionáři podávají zpětně informace o své činnosti a získaných poznatcích.

 

čl. 13

 

1)         Výkonný výbor SH ČMS svolává starosta SH ČMS, nebo 1. náměstek starosty, příp. v jeho nepřítomnosti pověřený člen vedení SH ČMS zpravidla v souladu se schváleným plánem práce písemnou pozvánkou nejméně jednou za dva měsíce. Pozvánka obsahuje navrhovaný program, zpravidla je doplněna podklady k navrhovaným bodům programu.

2)         Výkonný výbor je způsobilý jednat, je-li přítomna absolutní většina jeho členů.

3)         Výkonný výbor řídí starosta SH ČMS nebo 1. náměstek starosty, příp. některý z jeho náměstků pověřený vedením SH ČMS. Na jednání výkonného výboru je zván předseda ÚKRR, který má hlas poradní.

4)         Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty SH ČMS, případně není-li přítomen hlas předsedajícího.

5)         Jednání výkonného výboru popřípadě projednávání jednotlivých bodů programu mohou být přítomny – pokud jsou pozvány – další osoby, zejména zaměstnanci, další pracovníci sdružení a členové orgánu sdružení. Tyto osoby mají hlas poradní.

6)         Členové výkonného výboru plní úkoly podle svěřených kompetencí a stanovené dělby práce.

7)         O průběhu jednání se vyhotovuje do 15 dnů zápis podle obecných ustanovení jednacího řádu s tím, že ověřovatelé zápisu jsou dva. Závěry z jednání výkonného výboru jsou poskytovány členům výkonného výboru, předsedovi ÚKRR, OSH, hasičským školám a CHH. Informace z jednání je podávána prostřednictvím hasičského tisku a ostatními informačními způsoby.

 

čl. 14

 

1)         Vedení SH ČMS svolává starosta SH ČMS písemnou pozvánkou podle potřeby, zpravidla však jednou za dva měsíce nebo na žádost některého člena vedení.

2)         Vedení rozhoduje většinou hlasů, při rovnosti rozhoduje hlas starosty nebo řídícího jednání.

3)         Jednání vedení řídí starosta SH ČMS nebo náměstek starosty.

4)         Rozhodovat lze též po písemném projednání za podmínek uvedených v čl. 11 Stanov SH ČMS.

5)         Členové vedení plní svoje úkoly podle svěřených kompetencí a stavové dělby práce.

6)         O výsledcích jednání vedení je informován výkonný výbor SH ČMS.

7)         O průběhu jednání se vyhotovuje do 15 dnů zápis podle obecných ustanovení jednacího řádu. Zápis je poskytován členům vedení a VV SH ČMS.

8)         Starosta SH ČMS je oprávněn přizvat na jednání vedení funkcionáře a pracovníky SH ČMS a další hosty. Tito mají hlas poradní.

 

 

IV. Výkonné a rozhodovací orgány KSH

 

čl. 15

 

1)         Shromáždění představitelů OSH svolává výkonný výbor KSH písemnou pozvánkou v dostatečném časovém předstihu nejméně jednou za rok. Pozvánka obsahuje zejména navrhovaný program a případně je doplněna podklady k navrhovaným bodům programu.

2)         Shromáždění představitelů OSH je způsobilé jednat a rozhodovat, dostaví-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina představitelů, nestane-li se tak, koná se shromáždění představitelů sborů za jednu hodinu poté za předpokladu přítomnosti nejméně jedné třetiny představitelů.

3)         Shromáždění představitelů OSH schvaluje program jednání, volí návrhovou komisi k přípravě návrhu na usnesení, případně další pracovní komise.

4)         Shromáždění řídí starosta KSH, náměstek starosty nebo jiný pověřený člen výkonného výboru.

5)         Shromáždění představitelů OSH rozhoduje prostou většinou hlasu, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas právě předsedajícího. Takto je postupováno pouze nerozhodne-li shromáždění představitelů jinak. Další členové VV KSH, KKRR a další hosté mají hlas poradní.

6)         Nezodpovězené dotazy a připomínky řeší následující jednání výkonného výboru a o výsledku je tazatel informován.

7)         O průběhu jednání se vyhotovuje do 15 dnů zápis podle obecných ustanovení jednacího řádu s tím, že ověřovatelé zápisu jsou dva.

8)         Závěry z jednání jsou poskytovány členům VV KSH, KKRR, OSH a Kanceláři sdružení a členům VV SH ČMS v daném kraji.

 

čl. 16

 

1)         Výkonný výbor KSH ČMS svolává starosta KSH, nebo pověřený člen VV KSH

            ČMS zpravidla v souladu se schváleným plánem práce písemnou pozvánkou nejméně jednou za čtvrt roku. Pozvánka obsahuje navrhovaný program, zpravidla je doplněna podklady

k navrhovaným bodům programu.

2)         Výkonný výbor je způsobilý jednat, je-li přítomna absolutní většina jeho členů.

3)         Výkonný výbor řídí starosta KSH ČMS nebo pověřený člen VV KSH. Na jednání výkonného výboru je zván předseda KKRR, který má hlas poradní.

4)         Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty KSH ČMS, případně není-li přítomen hlas předsedajícího.

5)         Jednání výkonného výboru popřípadě projednávání jednotlivých bodů programu mohou být přítomny – pokud jsou pozvány – další osoby, zejména zaměstnanci, další pracovníci sdružení a členové orgánu sdružení. Tyto osoby mají hlas poradní.

6)         Členové výkonného výboru plní úkoly podle svěřených kompetencí a stanovené dělby práce.

7)         O průběhu jednání se vyhotovuje do 15 dnů zápis podle obecných ustanovení jednacího řádu s tím, že ověřovatelé zápisu jsou dva. Závěry z jednání výkonného výboru jsou poskytovány členům výkonného výboru KSH, předsedovi KKRR a členům VV SH ČMS z daného kraje.

 

čl. 17

 

1)         Vedení KSH ČMS (je-li ustaveno) svolává starosta KSH ČMS písemnou pozvánkou      podle potřeby, zpravidla však jednou za čtvrt roku nebo na žádost některého člena vedení.

2)         Vedení rozhoduje většinou hlasů, při rovnosti rozhoduje hlas starosty.

3)         Jednání vedení řídí starosta KSH ČMS nebo pověřený člen vedení.

4)         Rozhodovat lze též po písemném projednání za podmínek uvedených v čl. 11 Stanov SH ČMS.

5)         Členové vedení plní svoje úkoly podle svěřených kompetencí a stavové dělby práce.

6)         O výsledcích jednání vedení je informován výkonný výbor KSH ČMS.

7)         O průběhu jednání se vyhotovuje do 15 dnů zápis podle obecných ustanovení jednacího řádu. Zápis je poskytován členům vedení a VV KSH ČMS.

8)         Starosta KSH ČMS je oprávněn přizvat na jednání vedení funkcionáře a pracovníky SH ČMS a další hosty. Tito mají hlas poradní.

 

V. Výkonné a rozhodovací orgány OSH

 

čl. 18

 

1)         Shromáždění delegátů sborů svolává shromáždění představitelů sborů ve lhůtách uvedených ve Stanovách SH ČMS čl. 64, odst. 6. Delegátům poskytuje v dostatečném časovém předstihu OSH potřebné podkladové materiály k přípravě na jednání.

2)         Shromáždění je způsobilé jednat a rozhodovat dostaví-li se ve stanovenou hodinu absolutní většina zvolených delegátů sborů,za jednu hodinu poté se koná shromáždění za předpokladu přítomnosti nejméně jedné třetiny zvolených delegátů.

3)         Shromáždění delegátů sborů schvaluje program jednání, volí mandátovou, volební a návrhovou komisi.

 

Shromáždění delegátů sborů se řídí zpravidla tímto programem:

a)         zahájení, volba pracovních komisí, pracovního předsednictva a zapisovatelů,

b)         schválení programu, volebního a jednacího řádu,

c)         zpráva o činnosti OSH za uplynulé období a hlavní směry činnosti pro další období,

d)        zpráva okresní kontrolní a revizní rady,

e)         diskuze,

f)         volba starosty, náměstků starosty, dalších členů výkonného výboru, předsedy a členů, OKRR, potvrzení do funkcí vedoucích odborných rad,

g)         volba delegátů na sjezd SH ČMS,

h)         projednání a schválení usnesení z jednání,

i)          závěr.

4)         Shromáždění delegátů sborů řídí pracovní předsednictvo zvolené delegáty.

5)         Shromáždění delegátů rozhoduje prostou většinu hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas právě předsedajícího. Takto je postupováno pouze nerozhodne-li shromáždění delegátů jinak.

6)         Nezodpovězené dotazy a připomínky řeší následující zasedání výkonného výboru a výsledku je tazatel informován.

7)         O průběhu jednání se vyhotovuje do 15 dnů zápis podle obecných ustanovení Jednacího řádu s tím, že ověřovatelé zápisu jsou dva.

8)         Závěry z jednání jsou poskytovány všem SDH okresu, okrskům a Kanceláři sdružení.

 

 čl. 19

 

1)         Shromáždění představitelů sborů svolává výkonný výbor písemnou pozvánkou v dostatečném časovém předstihu nejméně jednou za rok. Pozvánka obsahuje zejména navrhovaný program

a případně je doplněna podklady k navrhovaným bodům programu.

2)         Shromáždění představitelů sborů je způsobilé jednat a rozhodovat, dostaví-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina představitelů, nestane-li se tak, koná se shromáždění představitelů sborů za jednu hodinu poté za předpokladu přítomnosti nejméně jedné třetiny představitelů.

3)         Shromáždění představitelů sborů schvaluje program jednání, volí návrhovou komisi k přípravě návrhu na usnesení, případně další pracovní komise.

4)         Shromáždění řídí starosta OSH, náměstek starosty nebo jiný pověřený člen výkonného výboru.

5)         Shromáždění představitelů sborů rozhoduje prostou většinou hlasu, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas právě předsedajícího. Takto je postupováno pouze nerozhodne-li shromáždění představitelů jinak. Členové VV OSH, OKRR a další hosté mají hlas poradní.

6)         Nezodpovězené dotazy a připomínky řeší následující jednání výkonného výboru a o výsledku je tazatel informován.

7)         O průběhu jednání se vyhotovuje do 15 dnů zápis podle obecných ustanovení jednacího řádu s tím, že ověřovatelé zápisu jsou dva.

8)         Závěry z jednání jsou poskytovány členům VV, OKRR, okrskům, SDH a Kanceláři sdružení.

 

čl. 20

           

1)         Výkonný výbor OSH svolává starosta OSH zpravidla v souladu se schváleným plánem práce písemnou pozvánkou v dostatečném časovém předstihu, nejméně jednou za dva měsíce. Pozvánka obsahuje navrhovaný program, případně je doplněna podklady navrhovaným bodům programu.

2)         Výkonný výbor je způsobilý jednat a rozhodovat, je-li přítomna absolutní většina jeho členů.

3)         Výkonný výbor řídí starosta OSH, některý z jeho náměstků nebo pověřený člen výkonného výboru. Na jednání výkonného výboru je zván předseda OKRR.

4)         Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty OSH, není-li přítomen, hlas předsedajícího.

5)         Jednání výkonného výboru, popřípadě projednávání jednotlivých bodů programu mohou být přítomny další osoby, zejména pracovníci a členové orgánů OSH. Tyto osoby mají poradní hlas. Členové výkonného výboru plní úkoly podle svěřených kompetencí a stanovené dělby práce.

6)         O průběhu jednání výkonného výboru se vyhotovuje zápis podle obecných ustanovení Jednacího řádu.

7)         Závěry z jednání výkonného výboru jsou poskytovány členům výkonného výboru, předsedovi OKRR, okrskům, případně SDH.

 

VI. Výkonné a rozhodovací orgány SDH

 

čl. 21

 

1)         Valnou hromadu svolává výbor SDH nebo starosta SDH.

2)         Valná hromada se řídí zpravidla tímto programem:

a)         zahájení – schválení programu a volba pracovních komisí,

b)         zpráva výboru SDH o činnosti a hospodaření SDH za období od poslední valné hromady, a plán činnosti na další období, včetně jeho finančního zabezpečení

c)         zpráva revizorů nebo kontrolní a revizní rady (1x za rok),

d)        diskuze,

e)         volba (doplnění) výboru SDH, revizorů nebo kontrolní a revizní rady, popřípadě volba delegátů na okrskové aktivy nebo shromáždění delegátů sborů,

f)         návrh na usnesení,

g)         závěr.

3)         Valná hromada je způsobilá jednat a rozhodovat je-li přítomna nadpoloviční většina členů sboru. Nedostaví-li se ve stanovenou hodinu tato nadpoloviční většina, koná se valná hromada za hodinu poté za předpokladu přítomnosti nejméně jedné třetiny členů sboru.

4)         Valnou hromadu řídí starosta sboru nebo pověřený člen výboru sboru.

5)         Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty, popřípadě není-li přítomen, hlas předsedajícího.

6)         O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis podle obecných ustanovení Jednacího řádu.

 

čl. 22

 

1)         Výbor sboru svolává starosta sboru, popřípadě jeho náměstek zpravidla v souladu se schváleným plánem práce.

2)         Výbor sboru řídí starosta nebo pověřený člen výboru sboru. Výbor sboru rozhoduje prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty, popřípadě není-li přítomen hlas předsedajícího nebo člena výboru pověřeného řízením sboru.

3)         Členové výboru plní své úkoly podle svěřených kompetencí a stanovené dělby práce.

4)         O průběhu jednání výboru sboru se vyhotovuje zápis podle obecných ustanovení Jednacího řádu.

 

VII. Poradní orgány

 

čl. 23

 

1)         Odborné konference završují činnost odborných rad za volební období a jsou pracovními, poradními a konsultačními orgány, které svolává výkonný výbor SH ČMS nebo KSH a OSH k výměně odborných názorů jednotlivých oborů činnosti sdružení.

2)         Konference jsou připravovány, svolávány, organizovány a řízeny výkonnými výbory SH ČMS, KSH nebo OSH.

3)         Odborné konference se konají po jednotlivých odbornostech (velitelé, preventisté, vedoucí mládeže, historie PO, organizační funkcionáři, hospodáři a další).

4)         Odborné konference se organizují jako celorepublikové, případně krajské nebo okresní po obvodech či okrscích.

5)         Účastníci jednání konferencí jsou odbornými radami pozvaní členové sdružení, kteří působí v příslušném oboru v SDH, okrsku, vedoucí odborných rad KSH a OSH daného zaměření

a další odborníci. Na úrovni okresu se odborné konference zúčastňuje z každého SDH případně okrsku jeden zástupce, zpravidla funkcionář z dané oblasti činnosti.

6)         Odborné konference schvalují program jednání.

7)         Mimořádnou odbornou konferenci může svolat v odůvodněných případech Výkonný výbor SH ČMS, KSH nebo OSH.

8)         Rozhodnutí odborných konferencí mají povahu doporučující.

 

čl. 24

 

1)         Odborné rady jsou stálými poradními, pracovními (pomocnými, konzultačními a instrukčně metodickými) orgány SH ČMS, KSH a OSH, které plní své úkoly v souladu s čl. 48, odst. 1., písm. a) až c) Stanov.

2)         Jednotlivé obory činnosti, pro něž jsou odborné rady zřizovány, určuje orgán SH ČMS, který radu nebo rady vytvořil. Tento orgán stanovuje počet členů rady a určuje vedoucího rady.

3)         Jednání odborné rady svolává písemnou pozvánkou její vedoucí.

4)         Jednání odborné rady řídí její vedoucí nebo jiný pověřený člen odborné rady. Odborné rady rozhodují prostou většinou hlasů.

5)         Jednání odborné rady se mohou zúčastnit pozvaní funkcionáři a pracovníci SH ČMS, KSH

a OSH, popřípadě další hosté, kteří mají hlas poradní. Členové odborných rad plní úkoly dle svěřených kompetencí a dohodnuté dělby práce. Rozhodnutí a stanoviska odborných rad mají povahu doporučující.

6)         Orgánu, který radu vytvořil, je rada odpovědna ze své činnosti, tomuto orgánu předkládá nejméně jednou ročně zprávy o své činnosti.

7)         Zvláštní postavení má Ústřední odborná rada mládeže a Aktiv zasloužilých hasičů.

 

Část 2. Volební řád SH ČMS

 

VIII. Základní ustanovení

 

čl. 25

 

            Volební řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 registrovaných u MV ČR pod č. j. VS/1–6176/91–R ze dne 26. 9. 2005 a upravuje zásady pro volby orgánů SH ČMS od výboru SDH až po sjezd SH ČMS.

 

IX. Volby v orgánech SH ČMS

 

čl. 26

 

            Volby orgánů jsou prováděny na úrovni:

1.         republiky        

–          kde sjezd SH ČMS volí starostu, jeho náměstky a další členy výkonného výboru, mimo vedoucích odborných rad a předsedu a členy kontrolní a revizní rady

 

2.         kraje

–          kde shromáždění představitelů OSH volí a odvolává VV KSH, starostu KSH, jednotlivé členy VV KSH, předsedu a členy KKRR a jmenuje a odvolává vedoucí odborných rad KSH

 

3.         okresu

–          kde shromáždění delegátů sborů volí a odvolává starostu OSH, jeho náměstky a další členy výkonného výboru OSH, a předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady. Volí delegáty sjezdu SH ČMS a kandidáty na funkce ve vyšších orgánech SH ČMS.

 

4.         místa

–          kde valná hromada volí a odvolává starostu, popřípadě jeho náměstka nebo náměstky, velitele sboru, popřípadě vedoucího kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů, další členy výboru, předsedu a členy kontrolní a revizní rady sboru (revizory účtů), delegáta nebo delegáty shromáždění delegátů sborů a volí kandidáty na funkce ve vyšších orgánech OSH (MSH), KSH a SH ČMS

 

čl. 27

 

            Volby orgánů zajišťuje zvolená volební komise, v čele s jejím předsedou, kterého si sama volí ze svého středu. Tato komise je odpovědná za řádnou přípravu a provedení voleb. Zejména musí zajistit bezchybné sčítání výsledků voleb a neprodleně s nimi seznámit jednání orgánu, který ji k této činnosti ustavil (sjezd SH ČMS, shromáždění delegátů sborů, valná hromada).

 

čl. 28

 

            Podle rozhodnutí orgánu, který se k jednání sešel, se volby provádějí veřejným nebo tajným hlasováním. Tento orgán může též rozhodnout o tom, který funkcionář nebo funkcionáři budou volení veřejně a kteří tajně.

 

čl. 29

 

            Právo zúčastnit se voleb a volit určené (příslušné) orgány mají:

 

na sjezdu SH ČMS

–          řádně zvolení delegáti s hlasem rozhodujícím na shromáždění delegátů sborů,

–          řádně zvolení delegáti s hlasem rozhodujícím (s případným použitím čl. 15, odst. 5 Jednacího řádu) na valné hromadě,

 –         řádní členové SH ČMS.

 

čl. 30

 

            Při veřejném hlasování volí delegáti zvednutím ruky (případně s mandátním–delegačním lístkem). Při tajném hlasování volí delegáti hlasovacími lístky, které obdrží od volební komise

a po z hlediska způsobu určené úpravě (označení jména kandidáta, kterému delegát dává svůj hlas) vloží hlasovací lístek do připravené volební urny. Hlasovací lístky musí být opatřeny razítkem SH ČMS, KSH, OSH či SDH. Jakákoliv jiná úprava hlasovacích lístků nebo použití jiných hlasovacích lístků než k danému volebnímu aktu určených má za následek neplatnost takto odevzdaného hlasu. Dopsaná jména na hlasovacím lístku, která nebyla schválena jednajícím orgánem, nebudou brána v úvahu.

 

X. Podmínky pro zvolení v orgánech SH ČMS

 

čl. 31

 

            Při volbě funkcionáře SH ČMS, KSH, OSH či SDH zejména starosty, jeho náměstků

a předsedy kontrolní a revizní rady bude zvolen kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů (řádných členů) s hlasem rozhodujícím. Pokud nezíská v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb. Na základě rozhodnutí jednajícího orgánu nemusí do tohoto kola postoupit všichni kandidáti z prvního kola. Vlastní volební akt se uskuteční stejným způsobem jako v kole prvním. Nezíská-li ani v tomto kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se třetí kolo voleb. Ve třetím kole, do kterého nemusí na základě rozhodnutí jednajícího orgánu postoupit všichni kandidáti z kola druhého, bude zvolen po provedení volby obdobným způsobem jako v kole prvním a druhém ten kandidát, který získá nejvíce hlasů.

 

XI. Dokumentace provedených voleb

 

čl. 32

 

            O průběhu voleb orgánů SH ČMS, KSH, OSH či SDH se pořizuje záznam, jehož správnost potvrzuje předseda volební komise. Záznam obsahuje zejména složení volební komise, přehled počtu získaných hlasů kandidátů na zvolení se jmény a danou funkcí, u kterých byly z rozhodnutí jednajícího orgánu provedeny volby. V případě uskutečnění tajných voleb jsou součástí dokumentace i odevzdané hlasovací lístky.

 

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

čl. 33

 

1)         Tento volební řád je všeobecným předpisem pro provádění voleb do orgánů SH ČMS. Jednající orgán rozhodne, zda se volby uskuteční dle tohoto předpisu nebo zda pro dané jednání bude schválen samostatný volební řád, který však musí být v souladu se Stanovami SH ČMS.

2)         Vydáním tohoto Jednacího řádu se ruší dosud platný jednací řád platný od 28. 6. 2002.

3)         Výklad tohoto Jednacího řádu provádí výkonný výbor SH ČMS.

4)         Jednací řád nabývá platnosti dnem schválení výkonným výborem SH ČMS t. j. 21. 4. 2006.

 

 

Lubomír Janeba v.r.

náměstek starosty SH ČMS  

 

Ing. Karel Richter v.r.

starosta SH ČMS