-

Jak se chránit před požáry a jejich následky


Požárům je možné předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence.

Požárům je možné předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence. Požáry provázejí lidstvo od nepaměti. Postupně se lidé učili, jak se chovat, aby k požárům docházelo co nejméně a jejich následky nebyly tak negativní. Některá pravidla jsou jednoduchá a osvědčená generacemi před námi, některá reagují na nové technické možnosti a vybavení a jsou složitější.

Základní povinnosti fyzických osob (občanů), které stanoví jak si počínat aby k požáru nedošlo, jsou uvedeny v § 17 zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). V následujících odstavcích budou tyto povinnosti stručně a přehledně rozvedeny.

Fyzické osoby jsou povinny:

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení
 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany (např. přenosné hasicí přístroje) v rozsahu stanoveném zákonem a zajistit k nim přístup za účelem jejich včasného použití a udržovat je v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
 • ten, kdo je vykonává dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Fyzické osoby nesmí:

 • vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku nebo používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany
 • provádět vypalování porostů.