-

Definice a rozdělení požáru


Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách.

Zákonná definice

Vyhláška 

V § 51 vyhlášky MV č.21/96 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, definuje požár takto:
„Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.“

Upřesňující pokyny

Metodické pokyny

Metodické pokyny vydané ve Sbírce pokynů vrchního požárního rady ČR č.7/1997 z 30.6.1997 v bodu 2 úvodní části upřesňují, že za požár se také považují výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření.
Dále ve stejném bodě doplňují, které případy se za požár nepovažují:

 • výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu,
 • hoření vinutí elektrických točivých strojů z titulu zkratu, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí,
 • žhnoucí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci,
 • vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vnik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikována výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru.

Rozdělení požárů

Je celá řada kriterií, podle kterých rozdělujeme požáry a každé kriterium má určitý vliv na průběh požáru, záchranu životů i na způsob hašení požáru:

 • Podle hořících látek
  • Požáry pevných látek - značené na hasicích přístrojích jako požáry typu A, nebo u lehkých kovů požáry typu D,
  • Požáry hořlavých kapalin - značené na hasicích přístrojích jako požáry typu B,
  • Požáry plynů - značené na hasicích přístrojích jako požáry typu C,
  • Požáry kombinované - složené z předchozích možností.
 • Podle možnosti šíření
  • Rozšiřující se požáry
  • Nerozšiřující se požáry - šíření brání ohraničení hořlavé látky a může být časově omezeno například požární odolností stavebních konstrukcí, množstvím hořlavých látek v ohraničeném prostoru, nebo podmínkami, které brání šíření požáru.
 • Podle rozsahu
  • Malé požáry - jsou ohroženy jednotlivé osoby, plochy o rozloze m2, části budov,
  • Střední požáry - jsou ohroženy desítky osob, plochy o rozloze stovek m2, celé domy,
  • Velké požáry - jsou ohroženy stovky osob, plochy v hektarech či desítkách hektarů, bloky domů,
  • Katastrofické požáry - jsou ohroženy tisíce lidí, plochy ve stovkách hektarů, celé čtvrti obcí.
 • Podle doby trvání
  • Krátkodobé - řádově v hodinách,
  • Střednědobé - řádově v desítkách hodin,
  • Dlouhodobé - nad čtyři dny.
 • Podle zjistitelnosti
  • Otevřené - viditelné plameny, kouř a pod.,
  • Skryté - požáry, které nejsou snadno zjistitelné (např. žhnoucí materiály, požáry v mezistropí, ve stěnách, v podzemí a podobně.
 • Podle polohy
  • Podzemní - požáry pod úrovní místního terénu,
  • Přízemní - požáry na úrovni místního terénu nebo snadno dostupné.
  • Nadzemní
   • středně vysoké - požáry nad úrovní země, které jsou dostupné standardní výškovou technikou a nepřesahují výšku 27 m,
   • výškové - požáry ve výšce nad 27 m.

Z hlediska vedení zásahu a podmínek, které ovlivňují vývoj požáru je požáry nutné třídit podle výměny plynů v místě hoření. Z uvedeného důvodu dělíme požáry:

 • Otevřené - probíhající v přírodním prostředí, kde nemůžeme výměnu plynů v místě hoření ovlivnit, požáry většinou ovlivňuje množství hořlavých látek.
 • Ohraničené - probíhající v objektech různého charakteru, kde může rozvoj požáru ovlivnit kromě hořlavé látky rozhodujícím způsobem výměna plynů, kterou můžeme v některých případech ovlivnit využitím přirozeného proudění plynů dále umělým odvětráním nebo ventilací. Z hlediska předpokládaného rozvoje požáru můžeme ohraničené požáry v objektech hodnotit na:
  • Ohraničené otevřené v
   • budovách s výškou podlaží nad 12 m
   • budovách s výškou podlaží do 12 m s:
    • okny v jedné úrovni
    • okny v různých úrovních
  • Ohraničené uzavřené
   • v objektech bez oken
   • v objektech s malými okny
   • v objektech bez oken a dveří

Výše uvedené dělení svým způsobem předurčuje průběh volného rozvoje požáru i způsob hašení.