-

Jak budeme varováni v případě ohrožení
Přehled všech existujících signálů sirén, včetně zvukových ukázek a informace o tom, jak se chovat v případě varování.

Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace. Jde o souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálné hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva kraje.

Včasné a správné provedení varování a následného tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s ohroženým obyvatelstvem. Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území Moravskoslezského kraje vybudován a provozován" Jednotný systém varování a vyrozumění."

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu. K prostředkům varování patří poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy). Jedná se o zařízení schopná odvysílat stanovené zvukové varovné signály a verbální informace. V našem kraji je k zabezpečení varování obyvatelstva využíváno 163 elektronických sirén, 443 rotačních sirén a 10 místních informačních systémů (obecních rozhlasů). Jejich spuštění je možno provádět dálkově z vyrozumívacích center nebo místně. Elektronické sirény jako nejmodernější prvky varování mají schopnost odvysílat akustické signály, reprodukovat 7 přednastavených verbálních zpráv z paměti zařízení, poskytovat tísňové informace např. prostřednictvím vestavěného mikrofonu. Elektronické sirény jsou konstruovány tak, aby byly funkční i po výpadku elektrické energie, a to po dobu minimálně 72 hodin. Rovnocenný význam mají i místní informační systémy, které zabezpečují nejen varování při mimořádných událostech, ale i informování obyvatel orgány místní samosprávy. Území kraje je pokryto z 85% varovným signálem vysílaným z různých druhů sirén a místních rozhlasů, přičemž nejsou pokryta pouze neobydlená území.

K zabezpečení plošného informování a varování obyvatelstva při vzniku mimořádné události budou dále využívány hromadné sdělovací prostředky, především regionální rozhlasové a televizní vysílání, ale i další vyrozumívací prvky jako mobilní telefony, internetové stránky HZS, telefonické a faxové zprávy. 

Přehled signálů sirén:


Všeobecná výstraha

varovný signál, pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén je signál doplněn o verbální informaci upřesňující druh ohrožení. Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

a) rotační siréna (akustický signál)

grafický průběh tónu


b) elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)

grafický průběh tónu


Požární poplach

není varovným signálem, je určen ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu 60 sekund.

a) rotační siréna (akustický signál)

grafický průběh tónu


b) elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)
Zkouška sirén

signál sloužící k ověřování provozuschopnosti Jednotného systému varování a vyrozumění. Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Tyto akustické zkoušky sirén jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.

a) rotační siréna (akustický signál)

grafický průběh tónu


b) elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)

grafický průběh tónu